จอห์นแห่งกอนต์ ดยุกที่ 1 แห่งแลงแคสเตอร์ – ภาษาอื่น ๆ