จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 – ภาษาอื่น ๆ