ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสาธารณรัฐจีน - ภาษาอื่น ๆ