ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า - ภาษาอื่น ๆ