ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 68/262 – ภาษาอื่น ๆ