ข้อตกลงการบินโดยใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน - ภาษาอื่น ๆ