ขั้นตอนวิธีการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว – ภาษาอื่น ๆ