การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ พ.ศ. 2535 – ภาษาอื่น ๆ