การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 1988 - ภาษาอื่น ๆ