การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 1974 - ภาษาอื่น ๆ