การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2548 – ภาษาอื่น ๆ