การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2522 – ภาษาอื่น ๆ