การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนาในประเทศภูฏาน พ.ศ. 2563 - ภาษาอื่น ๆ