การประชุมสันติภาพปารีส (ค.ศ. 1919–1920) – ภาษาอื่น ๆ