การบุกครองเยอรมนีของสัมพันธมิตรตะวันตก - ภาษาอื่น ๆ