กองทัพรบนอกประเทศภาคพื้นตะวันออกไกลฝรั่งเศส – ภาษาอื่น ๆ