กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเทศไทย) – ภาษาอื่น ๆ