ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดราชโอรส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
| อักษรย่อ || ร.อ. (ภาษาอังกฤษ R.O.)
|-
| เว็บไซต์ || http://ro.ac.th
|-
| วันสถาปนาโรงเรียน || 19 มีนาคม 2458 ( ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ จ.ศ.1277 )
| คติพจน์ประจำโรงเรียน || อตตนา โจทยตตนํ “จงเตือนตนด้วยตนเอง”
|-
| อุดมการณ์ของโรงเรียน || ระเบียบวินับและคุณธรรมจะสร้างคนให้เป็นคนดีของสังคม นำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้
นำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้
|-
| ภาพลักษณ์ของโรงเรียน || เป็นโรงเรียนที่สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ระเบียบวินัยเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม
 
และค่านิยมที่พึงประสงค์มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
|}
 
ชุมชนและสังคม มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม
 
|}
[[ภาพ:Web-ro2007.jpg‎|thumb|ภาพหน้าจอเว็บไซต์โรงเรียนวัดราชโอรสปี2549]]
[[ภาพ:Web-ro2008.jpg‎|thumb|ภาพหน้าจอเว็บไซต์โรงเรียนวัดราชโอรสปี2551]]
84

การแก้ไข