ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ: สโตนโอเชียน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| WrittenBy = ยาซูโกะ โคบายาชิ
| OriginalAirDate = 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
| AltDate = 15 มกราคม พ.ศ. 2565
 
| ShortSummary =
| LineColor = 5295FF
| WrittenBy = ยาซูโกะ โคบายาชิ
| OriginalAirDate = 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
| AltDate = 22 มกราคม พ.ศ. 2565
| ShortSummary =
| LineColor = 5295FF
| WrittenBy = ยาซูโกะ โคบายาชิ
| OriginalAirDate = 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
| AltDate = 29 มกราคม พ.ศ. 2565
| ShortSummary =
| LineColor = 5295FF
| WrittenBy = ยาซูโกะ โคบายาชิ
| OriginalAirDate = 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
| AltDate = 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
| ShortSummary =
| LineColor = 5295FF
| WrittenBy = ชินอิจิ อิโนตสึเมะ
| OriginalAirDate = 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
| AltDate = 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
| ShortSummary =
| LineColor = 5295FF
| WrittenBy = โชโงะ ยาซูกาวะ
| OriginalAirDate = 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
| AltDate = 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
| ShortSummary =
| LineColor = 5295FF
6,554

การแก้ไข