ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมวิทยาศาสตร์บริการ"

 
ต่อมาภายหลังมีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอน 99ก วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545]</ref> กำหนดให้กรม สังกัด[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]
 
และเมื่อ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงในราชกิจจานุเบกษา มีผลทำให้จัดตั้ง [[กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]] กรม ก็เข้ามาเป็นส่วนราชการหนึ่งของกระทรวงด้วย และกำหนดให้ต้องดำเนินการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ภายใน 3 ปี<ref name=":0" />
 
== อ้างอิง ==
57,896

การแก้ไข