ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 เอชดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|align="center"| [[กันตนา|บริษัท มุมใหม่ จำกัด]] <br> '''ในเครือ''' [[กันตนา|บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]]
|-
| align = "center"| [[พริกกับเกลือ]] ||align="center"| 4 สิงหาคม 2555 - 16 กันยายน 2555 <br> (วันที่ 12 สิงหาคม 2555 งดออกอากาศ) ||align="center"| {{hidden||<center>[[วีรภาพ สุภาพไพบูลย์]]<br>[[เขมนิจ จามิกรณ์]]<br>[[พิชญ์นาฏ สาขากร]]<br>[[อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา]]<br>[[กรรณาภรณ์ พวงทอง]]<br>[[ปรมิณพีรวัศ ศิระวนาดลกุลนันท์วัฒน์|ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป]]<br>[[แพรอธิชนัน เอมเมอรี่ศรีเสวก]]<br>[[ปฏิญญาพิชญ์นาฏ วิโรจน์แสงประทีปสาขากร]]<br>[[อธิชนันปรมิณ ศรีเสวกศิระวนาดร]]<br>[[แพร เอมเมอรี่]]<br>[[สินิทรา บุญยศักดิ์]]<br>[[ไพโรจน์ สังวริบุตร]]<br>[[ทูน หิรัญทรัพย์]]<br>[[กชกร นิมากรณ์]]</center>}}
|align="center"| [[มารุต สาโรวาท|บริษัท มาสเคอเรด จำกัด]]
|-