ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาตินิยม"

เพิ่มขึ้น 39 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ความเห็นส่วนใหญ่ในท่ามกลางนักวิชาการคือประเทศชาติต่างถูกสร้างขึ้นโดยสังคมและอาจจะเกิดขึ้นตามประวัติศาสตร์<ref name="Mylonas" /> ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ ผู้คนมีความผูกผันกับกลุ่มเครือญาติและจารีตประเพณี ผู้มีอำนาจปกครองดินแดนและบ้านเกิดของพวกเขา แต่ลัทธิชาตินิยมไม่ได้กลายเป็นอุดมการณ์ที่มีความโดดเด่นจนถึงปลายศตวรรษที่ 18<ref>{{cite book|last1=Kohn|first1=Hans|url=https://www.britannica.com/topic/nationalism|title=Nationalism|date=2018|publisher=Encyclopedia Britannica}}</ref> ทัศนคติที่โดดเด่นมีอยู่สามประการกับลัทธิชาตินิยม [[ลัทธิบรรพชนนิยม]](Primordialism)(นิรันตรนิยม) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของลัทธิชาตินิยมเป็นที่นิยมแต่กลับไม่เป็นที่ยอมรับในท่ามกลางนักวิชาการส่วนใหญ่<ref>{{cite journal|last1=Coakley|first1=John|date=April 2018|title='Primordialism' in nationalism studies: theory or ideology?: 'Primordialism' in nationalism studies|url=https://pure.qub.ac.uk/en/publications/primordialism-in-nationalism-studies-theory-or-ideology(28e99592-2d86-421f-9fd3-2c4517aa7278).html|journal=Nations and Nationalism|volume=24|issue=2|pages=327–347|doi=10.1111/nana.12349}}</ref> ได้เสนอแนะว่าประเทศชาติมีอยู่เสมอมาและลัทธิชาตินิยมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ [[สัญลักษณ์ประจำชาตินิยม]] (Ethnosymbolism) ได้อธิบายว่าลัทธิชาตินิยมเป็นปรากฏการณ์วิวัฒนนาการแบบไดนามิกและให้ความสำคัญของสัญลักษณ์ต่าง ตำนานปรัมปรา และประเพณีในการพัฒนาของประเทศชาติและลัทธิชาตินิยม [[ทฤษฎีความทันสมัย]] (Modernization Theory) ซึ่งได้เข้ามาแทนที่ลัทธิบรรพชนนิยมเป็นการอธิบายที่โดดเด่นของลัทธิชาตินิยม<ref>{{cite journal|last1=Woods|first1=Eric Taylor|last2=Schertzer|first2=Robert|last3=Kaufmann|first3=Eric|date=April 2011|title=Ethno-national conflict and its management|journal=Commonwealth & Comparative Politics|volume=49|issue=2|page=154|doi=10.1080/14662043.2011.564469|s2cid=154796642}}</ref> การใช้แนวทางคอนสตรัคติวิสต์และเสนอแนะให้ลัทธิชาตินิยมได้กำเนิดขึ้น เนื่องจากกระบวนการของความทันสมัย เช่น อุตสาหกรรม การทำให้เป็นเมือง และการศึกษามวลชน ซึ่งทำให้เกิดมีจิตสำนึกของชาติเท่าที่เป็นไปได้<ref name="Mylonas" /><ref name="Anthony Smith">{{cite book|last1=Smith|first1=Deanna|title=Nationalism|publisher=polity|year=2007|isbn=978-0-7456-5128-6|edition=2nd|location=Cambridge}}</ref> ผู้เสนอทฤษฏีถัดมานี้ได้บรรยายถึงประเทศชาติว่า เป็น"[[ชุมชนจินตกรรม]]"(imagined communities) และลัทธิชาตินิยมคือ "[[ประเพณีประดิษฐ์]]"(Invented tradition) ซึ่งความรู้สึกร่วมกันทำให้เกิดรูปแบบอัตลักษณ์ส่วนร่วมและเชื่อมโยงบุคคลเข้าด้วยกันในความเป็นภราดรภาพทางการเมือง "เรื่องราว" ที่เป็นรากฐานของประเทศชาติอาจถูกสร้างขึ้นจากการผสมผสานกันระหว่างคุณลักษณะ ค่านิยม และหลักการทางชาติพันธุ์ และอาจจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเล่าบรรยายถึงความเป็นเจ้าของ<ref name="Mylonas">{{cite journal|last1=Mylonas|first1=Harris|last2=Tudor|first2=Maya|date=2021|title=Nationalism: What We Know and What We Still Need to Know|journal=Annual Review of Political Science|volume=24|issue=1|pages=109–132|doi=10.1146/annurev-polisci-041719-101841|doi-access=free}}</ref><ref name="Anderson" /><ref>{{cite book|last1=Hobsbawm|first1=E.|title=The Invention of Tradition|last2=Ranger|first2=T.|date=1983|publisher=Cambridge Univ. Press|location=Cambridge, UK}}</ref>
 
คุณค่าทางศีลธรรมของลัทธิชาตินิยม ความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิชาตินิยมกับ[[ความรักประเทศชาติ]] และการเข้าด้วยกันได้ของลัทธิชาตินิยมและความเป็นพลเมืองโลก(Cosmopolitanism) ล้วนเป็นหัวข้อของการอภิปรายเชิงปรัชญา<ref name="Mylonas" /> ลัทธิชาตินิยมสามารถรวมเข้ากับเป้าหมายและอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีความหลากหลาย เช่น [[อนุรักษ์นิยม]](ชาติอนุรักษ์นิยมและปีกขวาประชานิยม) และ[[สังคมนิยม]](ลัทธิชาตินิยมปีกซ้าย)<ref name="Finlayson" /><ref>{{Cite journal|last=Bunce|first=Valerie|date=2000|title=Comparative Democratization: Big and Bounded Generalizations|url=https://doi.org/10.1177/001041400003300602|journal=Comparative Political Studies|language=en|volume=33|issue=6–7|pages=703–734|doi=10.1177/001041400003300602|issn=0010-4140|s2cid=153875363}}</ref><ref>{{Cite journal|last1=Kocher|first1=Matthew Adam|last2=Lawrence|first2=Adria K.|last3=Monteiro|first3=Nuno P.|date=2018|title=Nationalism, Collaboration, and Resistance: France under Nazi Occupation|url=https://muse.jhu.edu/article/709436|journal=International Security|volume=43|issue=2|pages=117–150|doi=10.1162/isec_a_00329|issn=1531-4804|doi-access=free|s2cid=57561272}}</ref> ในทางปฏิบัติ ลัทธิชาตินิยมสามารถเป็นทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบได้ ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์และผลลัพธ์ที่ออกมา ลัทธิชาตินิยมเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพ และความยุติธรรม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูวัฒนธรรม,<ref name="Smith - culture" /> และส่งเสริมความภาคภูมิใจในความสำเร็จของประเทศชาติ<ref>{{cite book|last1=Nairn|first1=Tom|url=https://www.academia.edu/1642325|title=Global Matrix: Nationalism, Globalism and State-Terrorism|last2=James|first2=Paul|publisher=Pluto Press|year=2005|location=London and New York|author-link=Paul James (academic)}}</ref> นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้เพื่อการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และศาสนาโดยชอบด้วยกฎหมาย การปราบปรามหรือโจมตีชนกลุ่มน้อยและบ่อนทำลายสิทธิมนุษยชนและประเพณีประชาธิปไตย<ref name="Mylonas" /> [[การปฏิวัติลัทธิชาตินิยม|ลัทธิชาตินิยมหัวรุนแรง]]รวมเข้ากับความเกลียดชังทางเชื้อชาติเป็นปัจจัยที่สำคัญใน[[ฮอโลคอสต์]]ซึ่งถูกกระทำโดย[[นาซีเยอรมนี]]<ref>{{cite book|author=Pierre James|url=https://books.google.com/books?id=drTL9BQtdFcC|title=The Murderous Paradise: German Nationalism and the Holocaust|publisher=Greenwood|year=2001|isbn=978-0-275-97242-4}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
6,725

การแก้ไข