ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปริญญา จินดาประเสริฐ"

เรียบเรียง + ปรับแก้ลิงก์เสีย
(ชีวประวัติ)
(เรียบเรียง + ปรับแก้ลิงก์เสีย)
ในระหว่างที่เป็นอธิการบดี ในปี พ.ศ. 2539 ได้ดำรงตำแหน่งรองประธาน[[ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย]] (ทปอ.) พร้อมทั้งได้รับเลือกให้เป็น [[สมาชิกวุฒิสภา]]ใน[[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 7]] ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2539-2543<ref name="วุฒิสภา">[https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/list_senate7.pdf รายชื่อวุฒิสภาชุดที่ ๗ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๓๙)]</ref> คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน วุฒิสภา (พ.ศ. 2539-2543) เลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน วุฒิสภา (พ.ศ. 2539-2543) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร และ กรรมการสรรหา ปปช. กกต. คตง. [[ผู้ตรวจการแผ่นดิน]]ของ[[รัฐสภา]] พ.ศ. 2541 ประธาน[[เครือข่ายจีโอโพลิเมอร์ไทย]] (พ.ศ 2548 -ปัจจุบัน) กรรมการตำแหน่งทางวิชาการ[[มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์]] (พ.ศ. 2550-2555) กรรมการสภา[[มหาวิทยาลัยพะเยา]] (พ.ศ. 2553 -2557)<ref>{{Cite web |url=http://www.up.ac.th/V4/contentshow2.aspx?ItemID=308 |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access-date=2016-02-21 |archive-date=2016-05-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160507050152/http://up.ac.th/V4/contentshow2.aspx?ItemID=308 |url-status=dead }}</ref> และ ประธานคลัสเตอร์วิจัยวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2554-2559)<ref>http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
 
ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัล[[นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ]] ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<ref name="bio-EngKKU">[https://www.en.kku.ac.th/web/สกว-ประกาศเชิดชูเกียรติ/ สกว.ประกาศเชิดชูเกียรติ อดีตอธิการบดีมข. “ศ.ดร.ปริญญา” เป็นศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 61]</ref> และได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2561<ref name="bio-EngKKU" /> ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง[[ศาสตราจารย์|ศาสตราจารย์ระดับ 11]] ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคลัสเตอร์วิจัยวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยยังคงเป็นกรรมการ[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] และราชบัณฑิตของ[[สำนักงานราชบัณฑิตยสภา]]
 
== ผลงานวิจัย ==
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มต้นงานวิจัยด้านนี้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 นับตั้งแต่เริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับเลือกให้เป็น[[รายนามเมธีวิจัยอาวุโส สกว.|เมธีวิจัยอาวุโส สกว.]]ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2554-2560<ref>{{Cite web |urlname=http://academic.trf.or.th/index.php/researcher |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access"bio-date=2016-02-21EngKKU" |archive-date=2016-03-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160307095441/http://academic.trf.or.th/index.php/researcher |url-status=dead }}</ref> และยังได้รับเลือกให้เป็น ศาสตราภิชาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด<ref>http://www.sri-scg.com/th/news1-8.php{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |botname=InternetArchiveBot |fix"bio-attempted=yesEngKKU" }}</ref> ถึง 3 วาระอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554-2561 หลังจากนั้น ใน พ.ศ. 2556 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสถาน สำนักวิทยาศาสตร์<ref>http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/royin-ebook/83/FileUpload/2913_9044.pdf</ref> ถัดจากนั้น ใน ปี พ.ศ. 2557 ได้รับเลือกจาก จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <ref>https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008435&l=th{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |botname=InternetArchiveBot |fix"bio-attempted=yesEngKKU" }}</ref> และในปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัล Thomson Reuters Thailand Frontier Researcher Award และรางวัล Toray Foundation Thailand: Science and Technology Award <ref>http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |botname=InternetArchiveBot |fix"bio-attempted=yesEngKKU" }}</ref><ref>http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0010453&l=th{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> และในปี พ.ศ. 2561 ได้ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จาก[[สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]] สกว.<ref name="bio-EngKKU" />
 
== ผลงาน ==
ได้รับโปรดเกล้า ฯ เป็น ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ สำนักวิทยาศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 8 โดยภายหลังจากพันวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนั้น ได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการรถไฟ ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2548<ref>http://info.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=5792</ref><ref>http://www.soc.soc.go.th/SLK/showlist3.asp?pagecode=8189&pdate=2003/02/04&pno=1&pagegroup=1{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00174910.PDF</ref> และหลังจากนั้น ในระหว่าง พ.ศ 2554 -2558 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน<ref>https://www.rmuti.ac.th/2009/administer/ad01.html</ref> และในช่วงเวลาเดียวกัน ก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (พ.ศ. 2554-2562 <ref>http://202.29.22.167/arc2010/index.php/component/content/article/57-2012-02-06-08-32-33/69-2012-02-07-03-50-55</ref><ref>http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000059395</ref><ref>{{Cite web |url=http://civil.kku.ac.th/site/ |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access-date=2016-02-21 |archive-date=2016-05-31 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160531234949/http://civil.kku.ac.th/site/ |url-status=dead }}</ref>) และปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น<ref>http://202.29.22.167/arc2010/index.php/component/content/article/57-2012-02-06-08-32-33/69-2012-02-07-03-50-55</ref> และเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2548 ถึง 2559 <ref>http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0010453&l=th{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>http://www.senate.go.th/inforcenter/documents/list_senate7.pdf{{ลิงก์เสีย|date=สิงหาคม 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7</ref> โดย[https://res.kku.ac.th/publication/editors/detail/107/107.pdf ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเน้นไปที่การพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัสดุซีเมนต์ผสมวัสดุนาโนในการทำวัสดุฉลาดและเก็บกักพลังงาน] นอกจากนี้ [https://res.kku.ac.th/publication/editors/detail/107/107.pdf ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ยังมีความสนใจในงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนสำหรับชุมชน โดยเน้นไปที่การลดภาวะโลกร้อน] รวมถึง งานวิจัยด้านระบบการขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
 
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยทั้งทางด้านคอนกรีตและวัสดุ และการพัฒนาแหล่งน้ำ 200 ชิ้น โดยมีบทความ 156 บทความทางด้านซีเมนต์และคอนกรีตได้รับการตีพิมพ์ลงใน International journals, บทความ 5 ชิ้นที่เป็นบทความรับเชิญองค์ปาฐกในการประชุมวิชาการ, บทความ 7 ชิ้นที่เป็นบทความรับเชิญในการประชุมวิชาการ<ref>https://www.researchgate.net/profile/Prinya_Chindaprasirt/publications</ref><ref>https://scholar.google.com/citations?user=3ZI78QwAAAAJ&hl=en</ref> และมีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จำนวน 12 ชิ้น <ref>http://www.en.kku.ac.th/main/images/stories/patent/%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81.pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> นอกจากนี้ยังมีตำราภาษาอังกฤษจำนวน 2 เล่ม คือ ตำราเรื่อง Handbook of alkali-activated cements, mortars and concretes, 1st Edition พิมพ์โดย Woodhead Publishing, ISBN 9781782422761, P. 852<ref>http://store.elsevier.com/Handbook-of-Alkali-Activated-Cements-Mortars-and-Concretes/isbn-9781782422761/</ref> และ ตำราเรื่อง Eco-efficient masonry bricks and blocks: design, properties and durability, 1st Edition พิมพ์โดย Woodhead Publishing, P. 548<ref>http://store.elsevier.com/Eco-efficient-Masonry-Bricks-and-Blocks/isbn-9781782423058/</ref> พร้อมด้วยตำราภาษาไทยอีกจำนวน 4 เล่มได้แก่ ตำราเรื่อง “เถ้าลอยในงานคอนกรีต” พิมพ์โดยสมาคมคอนกรีตไทย (พ.ศ. 2547, 2548, 2553)<ref>http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789749396049</ref>, ตำราเรื่อง “ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต” พิมพ์โดยสมาคมคอนกรีตไทย (พ.ศ. 2547, 2548, 2551, 2553, 2555) และ พิมพ์โดยปูนซีเมนต์ไทย (พ.ศ. 2549, 2552, 2555)<ref>http://lib.vu.ac.th/ULIB/dublin.php?ID=6501{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>, ตำราเรื่อง “เถ้าแกลบในงานคอนกรีต” พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Science and Engineering (พ.ศ. 2552)<ref>http://www.mahalib.msu.ac.th/mtc/dublin.php?ID=13399108785</ref><ref>http://www.toptextbook.com/product-th-510242-2760792-%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95+++Rice+Husk+Ash+In+Concrete+ISBN+9789742355913.html#</ref> และตำราเรื่อง "ทฤษฎีและการทดสอบ คอนกรีตเทคโนโลยี" สำนักพิมพ์ Angles of Sci (พ.ศ. 2555) โดยจากผลงานตีพิมพ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เหล่านี้ ได้ถูกนำไปอ้างอิงในวารสารนานาชาติ จำนวน 7300 ครั้ง (โดย Scopus: H Index = 47)<ref>http://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sid=A0178D994CFE2824E10880F5176C7F82.FZg2ODcJC9ArCe8WOZPvA%3a10&origin=resultslist&src=s&s=AUTHOR-NAME%28Prinya+Chindaprasirt%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=33&count=59&analyzeResults=Analyze+results&txGid=0</ref><ref>http://www.scopus.com/results/results.uri?cc=10&sort=cp-f&src=s&st1=Prinya+Chindaprasirt&nlo=&nlr=&nls=&sid=A0178D994CFE2824E10880F5176C7F82.FZg2ODcJC9ArCe8WOZPvA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=33&s=AUTHOR-NAME%28Prinya+Chindaprasirt%29&ss=cp-f&ps=r-f&editSaveSearch=&origin=resultslist&zone=resultslist</ref> และ ในปี พ.ศ. 2556 Microsoft Academic Search ได้จัดลำดับให้ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อยู่ที่ลำดับที่ 46 ในสาขาด้านซีเมนต์ และในปี พ.ศ. 2559 Microsoft Academic Search ก็ได้จัดให้ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อยู่ที่ลำดับที่ 8 ของโลกในสาขาด้านแก้ว <ref>http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://academic.research.microsoft.com/Author/21903744/prinya-chindaprasirt |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access-date=2016-02-20 |archive-date=2015-12-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151229114311/http://academic.research.microsoft.com/Author/21903744/prinya-chindaprasirt |url-status=dead }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://academic.research.microsoft.com/RankList?entitytype=2&topDomainID=12&subDomainID=5&last=0&start=1&end=100 |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access-date=2016-02-20 |archive-date=2015-06-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150624211627/http://academic.research.microsoft.com/RankList?entitytype=2&topDomainID=12&subDomainID=5&last=0&start=1&end=100 |url-status=dead }}</ref>
== การวิจัย ==
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มต้นงานวิจัยด้านนี้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 นับตั้งแต่เริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับเลือกให้เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2554-2560<ref>{{Cite web |url=http://academic.trf.or.th/index.php/researcher |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access-date=2016-02-21 |archive-date=2016-03-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160307095441/http://academic.trf.or.th/index.php/researcher |url-status=dead }}</ref> และยังได้รับเลือกให้เป็น ศาสตราภิชาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด<ref>http://www.sri-scg.com/th/news1-8.php{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> ถึง 3 วาระอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554-2561 หลังจากนั้น ใน พ.ศ. 2556 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสถาน สำนักวิทยาศาสตร์<ref>http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/royin-ebook/83/FileUpload/2913_9044.pdf</ref> ถัดจากนั้น ใน ปี พ.ศ. 2557 ได้รับเลือกจาก จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <ref>https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008435&l=th{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> และในปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัล Thomson Reuters Thailand Frontier Researcher Award และรางวัล Toray Foundation Thailand: Science and Technology Award <ref>http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0010453&l=th{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> และในปี พ.ศ. 2561 ได้ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จาก สกว.
 
=== การจัดอันดับนักวิจัย ===
== ตำแหน่งอื่น ๆ ==
ผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เหล่านี้ ได้ถูกนำไปอ้างอิงในวารสารนานาชาติ มากกว่าจำนวน 14,400 ครั้ง ปรากฏในฐานข้อมูล [[SCOPUS]] โดยมีดัชนี [[h-index]] ที่ค่า 62<ref name="SCOPUS">[http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8302542200 SCOPUS Author Profile : Prinya Chindaprasirt]</ref> และ ในปี พ.ศ. 2556 Microsoft Academic Search ได้จัดลำดับให้ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อยู่ที่ลำดับที่ 46 ในสาขาด้านซีเมนต์ และในปี พ.ศ. 2559 Microsoft Academic Search ก็ได้จัดให้ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อยู่ที่ลำดับที่ 8 ของโลกในสาขาด้านแก้ว <ref>http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://academic.research.microsoft.com/Author/21903744/prinya-chindaprasirt |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access-date=2016-02-20 |archive-date=2015-12-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151229114311/http://academic.research.microsoft.com/Author/21903744/prinya-chindaprasirt |url-status=dead }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://academic.research.microsoft.com/RankList?entitytype=2&topDomainID=12&subDomainID=5&last=0&start=1&end=100 |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access-date=2016-02-20 |archive-date=2015-06-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150624211627/http://academic.research.microsoft.com/RankList?entitytype=2&topDomainID=12&subDomainID=5&last=0&start=1&end=100 |url-status=dead }}</ref>
 
== ตำแหน่งอื่น ๆ ==
=== ด้านการบริหาร ===
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้เคยดำรงตำแหน่งบริหารสำคัญภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ กรรมการสภาสถาบันราชภัฎมหาสารคาม (พ.ศ. 2535-41, 44-47) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.) (พ.ศ. 2545 – 2548) คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (พ.ศ. 2545-46, 2550-2554) กรรมการสภาสมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (พ.ศ. 2548-2552) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) (พ.ศ. 2548 – 2554) กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2550-2552) และ ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของ กพอ (พ.ศ. 2553 - 2555)<ref>http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
== รางวัลที่ได้รับ ==
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาสังคมในระดับประเทศ จำนวน 16 รางวัล ดังนี้ เหรียญทองการพัฒนาแหล่งน้ำดีเด่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2534, กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2545 เรื่องการพัฒนาการใช้เถ้าลอยลิกไนต์ไทย จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูถัมภ์, รางวัลข้าราชการดีเด่นศรีมอดินแดง รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พ.ศ. 2546, รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ. 2547, 49, 51, 52, 53,54, รางวัลเหรียญทองศาสตราจารย์ วิทยา เพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550, คนดีคู่สังคม รายการ “คนดีคู่สังคม” UBC พ.ศ. 2550, รางวัลอาจารย์ดีเด่นของ ปอมท. ประจำปี 2552 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<ref>http://www.moe.go.th/moe/upload/news_chaiyos/htmlfiles/20277-8494.html</ref>, รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน ประจำปี 2553 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับทอง ประจำปี 2555 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัล นักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น<ref>https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0004404&l=th{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>, รางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น<ref>http://home.kku.ac.th/meeting/council/2556.pdf</ref><ref>http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99</ref>, รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ<ref>https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008408&l=th{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000012819</ref>, รางวัลนักวิจัยดีเด่นสารสิน ประจำปี 2558 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น<ref>http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008456&l=th{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>, รางวัล Thomson Reuters Thailand Frontier Researcher Award<ref>http://mfu.ac.th/division/research/show_news.php?newsID=0049{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>http://www.en.kku.ac.th/web/blog/2015/11/17/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%AF-%E0%B8%A1%E0%B8%82-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94/{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> และ รางวัล Toray Foundation Thailand: Science and Technology Award ประจำปี 2558<ref>{{Cite web |url=http://www.ttsf.or.th/winner.php |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access-date=2016-02-21 |archive-date=2016-04-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160404152433/http://ttsf.or.th/winner.php |url-status=dead }}</ref><ref>http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
 
== ผลงานทางวิชาการและการวิจัย ==
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยทั้งทางด้านคอนกรีตและวัสดุ และการพัฒนาแหล่งน้ำ 200 ชิ้น โดยมีบทความ 156 บทความทางด้านซีเมนต์และคอนกรีตได้รับการตีพิมพ์ลงใน International journals, บทความ 5 ชิ้นที่เป็นบทความรับเชิญองค์ปาฐกในการประชุมวิชาการ, บทความ 7 ชิ้นที่เป็นบทความรับเชิญในการประชุมวิชาการ<ref>https://www.researchgate.net/profile/Prinya_Chindaprasirt/publications</ref><ref>https://scholar.google.com/citations?user=3ZI78QwAAAAJ&hl=en</ref> และมีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จำนวน 12 ชิ้น <ref>http://www.en.kku.ac.th/main/images/stories/patent/%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81.pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> นอกจากนี้ยังมีตำราภาษาอังกฤษจำนวน 2 เล่ม คือ ตำราเรื่อง Handbook of alkali-activated cements, mortars and concretes, 1st Edition พิมพ์โดย Woodhead Publishing, ISBN 9781782422761, P. 852<ref>http://store.elsevier.com/Handbook-of-Alkali-Activated-Cements-Mortars-and-Concretes/isbn-9781782422761/</ref> และ ตำราเรื่อง Eco-efficient masonry bricks and blocks: design, properties and durability, 1st Edition พิมพ์โดย Woodhead Publishing, P. 548<ref>http://store.elsevier.com/Eco-efficient-Masonry-Bricks-and-Blocks/isbn-9781782423058/</ref> พร้อมด้วยตำราภาษาไทยอีกจำนวน 4 เล่มได้แก่ ตำราเรื่อง “เถ้าลอยในงานคอนกรีต” พิมพ์โดยสมาคมคอนกรีตไทย (พ.ศ. 2547, 2548, 2553)<ref>http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789749396049</ref>, ตำราเรื่อง “ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต” พิมพ์โดยสมาคมคอนกรีตไทย (พ.ศ. 2547, 2548, 2551, 2553, 2555) และ พิมพ์โดยปูนซีเมนต์ไทย (พ.ศ. 2549, 2552, 2555)<ref>http://lib.vu.ac.th/ULIB/dublin.php?ID=6501{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>, ตำราเรื่อง “เถ้าแกลบในงานคอนกรีต” พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Science and Engineering (พ.ศ. 2552)<ref>http://www.mahalib.msu.ac.th/mtc/dublin.php?ID=13399108785</ref><ref>http://www.toptextbook.com/product-th-510242-2760792-%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95+++Rice+Husk+Ash+In+Concrete+ISBN+9789742355913.html#</ref> และตำราเรื่อง "ทฤษฎีและการทดสอบ คอนกรีตเทคโนโลยี" สำนักพิมพ์ Angles of Sci (พ.ศ. 2555) โดยจากผลงานตีพิมพ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เหล่านี้ ได้ถูกนำไปอ้างอิงในวารสารนานาชาติ จำนวน 7300 ครั้ง (โดย Scopus: H Index = 47)<ref>http://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sid=A0178D994CFE2824E10880F5176C7F82.FZg2ODcJC9ArCe8WOZPvA%3a10&origin=resultslist&src=s&s=AUTHOR-NAME%28Prinya+Chindaprasirt%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=33&count=59&analyzeResults=Analyze+results&txGid=0</ref><ref>http://www.scopus.com/results/results.uri?cc=10&sort=cp-f&src=s&st1=Prinya+Chindaprasirt&nlo=&nlr=&nls=&sid=A0178D994CFE2824E10880F5176C7F82.FZg2ODcJC9ArCe8WOZPvA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=33&s=AUTHOR-NAME%28Prinya+Chindaprasirt%29&ss=cp-f&ps=r-f&editSaveSearch=&origin=resultslist&zone=resultslist</ref> และ ในปี พ.ศ. 2556 Microsoft Academic Search ได้จัดลำดับให้ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อยู่ที่ลำดับที่ 46 ในสาขาด้านซีเมนต์ และในปี พ.ศ. 2559 Microsoft Academic Search ก็ได้จัดให้ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อยู่ที่ลำดับที่ 8 ของโลกในสาขาด้านแก้ว <ref>http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://academic.research.microsoft.com/Author/21903744/prinya-chindaprasirt |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access-date=2016-02-20 |archive-date=2015-12-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151229114311/http://academic.research.microsoft.com/Author/21903744/prinya-chindaprasirt |url-status=dead }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://academic.research.microsoft.com/RankList?entitytype=2&topDomainID=12&subDomainID=5&last=0&start=1&end=100 |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access-date=2016-02-20 |archive-date=2015-06-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150624211627/http://academic.research.microsoft.com/RankList?entitytype=2&topDomainID=12&subDomainID=5&last=0&start=1&end=100 |url-status=dead }}</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
72,512

การแก้ไข