ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์และสารสนเทศสุขภาพ
* สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ทางสุขภาพและชีวการแพทย์
| valign="top" |'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต'''
* สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
215

การแก้ไข