ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

|-
| valign="top" |'''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)'''
* สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
* สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
213

การแก้ไข