ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
* ศูนย์โรคหัวใจ
*ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
* ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
*ศูนย์นมแม่
214

การแก้ไข