ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

 
{| class="toccolours" width = 100%
|-
! colspan = "4" style = "background: #ff6600; color: black; " | หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
|-
! style="background: skyblue "| <center>ภาควิชา</center>
! style="background: skyblue "| <center>ปริญญาตรี</center>
! style="background: skyblue "| <center>ปริญญาโท</center>
! style="background: skyblue "| <center>ปริญญาเอก</center>
|-
| valign = "top" | '''ภาควิชาจิตวิทยา'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรรัฐวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)''' แบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก ได้แก่
* วิชาเอกการเมืองการปกครอง
* วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
* วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาวิชาจิตวิทยา
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต'''
| valign = "top" |
|-
*| สาขาvalign = "top" style="background: #FFFACD" | '''ภาควิชาประวัติศาสตร์'''
| valign = "top" style="background: #FFFACD" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)'''
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์
| valign = "top" style="background: #FFFACD" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)'''
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์
| valign = "top" style="background: #FFFACD" |
|-
| valign = "top" | '''ภาควิชาพัฒนาสังคม'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)'''
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
| valign = "top" |
'''หลักสูตรรัฐศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)'''
*
'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
'''หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)(ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)'''
 
'''หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)'''
 
* สาขาวิชาสังคมศึกษา
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชารัฐศาสตร์
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
* สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
|-
| valign = "top" style="background: #FFFACD" | '''ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์'''
| valign = "top" style="background: #FFFACD" |
'''หลักสูตรวิทยารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)'''
* วิชาเอกการเมืองการปกครอง
* วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
* วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
| valign = "top" style="background: #FFFACD" |
'''หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชารัฐศาสตร์
| valign = "top" style="background: #FFFACD" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชารัฐศาสตร์
|-
|}