ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:แม่ทัพภาค"

เพิ่มขึ้น 110 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ปรับปรุงใหม่
(ปรับปรุงใหม่)
 
| list1 = <div><center>
<span style=>
[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน]] · [[พระยาเสนาภิมุข]] · [[หม่อมเจ้าพันธุประวัติ เกษมสันต์]] · [[พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์)|พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร]] · [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์]] · [[พระยากฤษณรักษ์]] · [[พระยาอินทรชิต]] · [[พระยาพิชัยสงคราม]] · [[กาจ กาจสงคราม]] · [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]] · [[ถนอม กิตติขจร]] · [[ประภาส จารุเสถียร]] · [[วิชัย พงศ์อนันต์]] · [[ชลอ จารุกลัส]] · [[กฤษณ์ สีวะรา]] · [[อรรถ ศศิประภา]] · [[สำราญ แพทยกุล]] · [[อ่อง โพธิกนิษฐ์]] · [[เกรียงไกร อัตตะนันทน์]] · [[ประเสริฐ ธรรมศิริ]] · [[ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] · [[อำนาจ ดำริกาญจน์]] · [[เทพ กรานเลิศ]] · [[ปิ่น ธรรมศรี]] · [[วศิน อิศรางกูร ณ อยุธยา]] · [[อาทิตย์ กำลังเอก]] · [[พัฒน์ อุไรเลิศ]] · [[พิจิตร กุลละวณิชย์]] · [[วัฒนชัย วุฒิศิริ]] · [[ศัลย์ ศรีเพ็ญ]] · [[ไพบูลย์ ห้องสินหลาก]] · [[ชัยณรงค์ หนุนภักดี]] · [[เชษฐา ฐานะจาโร]] · [[บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์]] · [[วินิจ กระจ่างสนธิ์]] · [[นิพนธ์ ภารัญนิตย์]] · [[ทวีป สุวรรณสิงห์]] · [[สมทัต อัตตะนันทน์]] · [[พรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา]] · [[ประวิตร วงษ์สุวรรณ]] · [[ไพศาล กตัญญู]] · [[อนุพงษ์ เผ่าจินดา]] · [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] · [[คณิต สาพิทักษ์]] · [[อุดมเดช สีตบุตร]] · [[ไพบูลย์ คุ้มฉายา]] · [[ธีรชัย นาควานิช]] · [[กัมปนาท รุดดิษฐ์]] · [[เทพพงศ์ ทิพยจันทร์]] · [[อภิรัชต์ คงสมพงษ์]] · [[กู้เกียรติ ศรีนาคา]] · [[ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้]] · [[ธรรมนูญ วิถี]] · [[เจริญชัย หินเธาว์]] · [[สุขสรรค์ หนองบัวล่าง]]
</span>
</center></div>
| list2 = <div><center>
<span style=>
[[หลวงวีระโยธา]] · [[หลวงสวัสดิ์สรยุทธ]] · [[ไสว ไสวแสนยากร]] · [[ครวญ สุทธานินทร์]] · [[สนิท สนิทยุทธการไทยยานนท์]] · [[หลวงสวัสดิ์ฤทธิรณ]] · [[ชลอ จารุกลัส]] · [[กฤษณ์ สีวะรา]] · [[จิตต์ สุนทรานนท์]] · [[ธงเจิม ศังขวณิช]] · [[จำลอง สิงหะ]] · [[พโยม พหุลรัต]] · [[สวัสดิ์ มักการุณ]] · [[เปรม ติณสูลานนท์]] · [[แสวง จามรจันทร์]] · [[ลักษณ์ ศาลิคุปต]] · [[พักตร์ มีนะกนิษฐ]] · [[พิศิษฐ์ เหมะบุตร]] · [[อิสระพงศ์ หนุนภักดี]] · [[วิมล วงศ์วานิช]] · [[ไพบูลย์ ห้องสินหลาก]] · [[อารียะ อุโฆษกิจ]] · [[อานุภาพ ทรงสุนทร]] · [[สุรยุทธ์ จุลานนท์]] · [[เรวัต บุญทับ]] · [[สนั่น มะเริงสิทธิ์]] · [[เทพทัต พรหโมปกรณ์]] · [[ชุมแสง สวัสดิสงคราม]] · [[เหิร วรรณประเสริฐ]] · [[สุเจตน์ วัฒนสุข]] · [[สุจิตร สิทธิประภา]] · [[วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล]] · [[วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์]] · [[ธวัชชัย สมุทรสาคร]] · [[จีระศักดิ์ ชมประสพ]] · [[ชาญชัย ภู่ทอง]] · [[ธวัช สุกปลั่ง]] · [[วิชัย แชจอหอ]] · [[ธรากร ธรรมวินทร]] · [[ธัญญา เกียรติสาร]] · [[ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม]] · [[สวราชย์ แสงผล]]
 
</span>
969

การแก้ไข