ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Bebiezaza/iScript/iScript.js"

แทนที่เนื้อหาด้วย "//deprecated"
(9.14-014)
(แทนที่เนื้อหาด้วย "//deprecated")
ป้ายระบุ: ถูกแทน ผู้ใช้แก้หน้าเปลี่ยนทาง ถูกย้อนกลับแล้ว
//deprecated
// ========================================================
// iScript: New Module
// iScript Class
//
// Copyright 2006-2013, Jutiphan Mongkolsuthree
// Certain functions are copyrighted by their
// respective copyright holders
//
// Created: 8/12/2011
// ========================================================
/* <pre><nowiki> */
 
iScriptConfig.Init = function() {
if (typeof iScriptConfig.enableTestScripts == 'undefined') {
iScriptConfig.enableTestScripts = false
}
if (typeof iScriptConfig.revertMaxRevisions == 'undefined') {
iScriptConfig.revertMaxRevisions = 50
}
if (typeof iScriptConfig.debugMode == 'undefined') {
iScriptConfig.debugMode = 0
}
if (typeof iScriptConfig.gender == "undefined") {
iScriptConfig.gender = "male"
}
if (typeof iScriptConfig.useFullNames == "undefined") {
iScriptConfig.useFullNames = false
}
if (typeof iScriptConfig.useMyWelcome == "undefined") {
iScriptConfig.useMyWelcome = false
}
if (typeof iScriptConfig.usePreciseConversion == "undefined") {
iScriptConfig.usePreciseConversion = false
}
if (typeof iScriptConfig.userTalkPageMode == "undefined") {
iScriptConfig.userTalkPageMode = "blank"
}
if (typeof iScriptConfig.searchURL == "undefined") {
iScriptConfig.searchURL = "//www.google.co.th/search?hl=th&q="
}
if (typeof iScriptConfig.useEnhancedRollback == "undefined") {
iScriptConfig.useEnhancedRollback = true
}
if (typeof iScriptConfig.autoNotifyUploader == "undefined") {
iScriptConfig.autoNotifyUploader = false
}
if (typeof iScriptConfig.wikiProjectTabs == "undefined") {
iScriptConfig.wikiProjectTabs = "all"
}
if (typeof iScriptConfig.wikiProject1 == "undefined") {
iScriptConfig.wikiProject1 = ["", "", "", ""]
}
if (typeof iScriptConfig.wikiProject2 == "undefined") {
iScriptConfig.wikiProject2 = ["", "", "", ""]
}
if (typeof iScriptConfig.wikiProject3 == "undefined") {
iScriptConfig.wikiProject3 = ["", "", "", ""]
}
if (typeof iScriptConfig.wikiProject4 == "undefined") {
iScriptConfig.wikiProject4 = ["", "", "", ""]
}
if (typeof iScriptConfig.wikiProject5 == "undefined") {
iScriptConfig.wikiProject5 = ["", "", "", ""]
}
if (typeof iScriptConfig.wikiProject6 == "undefined") {
iScriptConfig.wikiProject6 = ["", "", "", ""]
}
if (typeof iScriptConfig.wikiProject7 == "undefined") {
iScriptConfig.wikiProject7 = ["", "", "", ""]
}
if (typeof iScriptConfig.wikiProject8 == "undefined") {
iScriptConfig.wikiProject8 = ["", "", "", ""]
}
if (typeof iScriptConfig.wikiProject9 == "undefined") {
iScriptConfig.wikiProject9 = ["", "", "", ""]
}
if (typeof iScriptConfig.wikiProject10 == "undefined") {
iScriptConfig.wikiProject10 = ["", "", "", ""]
}
if (typeof iScriptConfig.bookmark1 == "undefined") {
iScriptConfig.bookmark1 = ["", ""]
}
if (typeof iScriptConfig.bookmark2 == "undefined") {
iScriptConfig.bookmark2 = ["", ""]
}
if (typeof iScriptConfig.bookmark3 == "undefined") {
iScriptConfig.bookmark3 = ["", ""]
}
if (typeof iScriptConfig.bookmark4 == "undefined") {
iScriptConfig.bookmark4 = ["", ""]
}
if (typeof iScriptConfig.bookmark5 == "undefined") {
iScriptConfig.bookmark5 = ["", ""]
}
if (iScriptConfig.Edition == Editions.Wikipedia) {
iScriptConfig.wikiName = "วิกิพีเดียไทย";
iScriptConfig.Tagline = "ด้วย[[WP:iScript|สจห.]]";
iScriptConfig.pageLink = "WP:iScript";
iScriptConfig.pageName = "วิกิพีเดีย:สคริปต์จัดให้"
} else if (iScriptConfig.Edition == Editions.Wikisource) {
iScriptConfig.wikiName = "วิกิซอร์ซ";
iScriptConfig.Tagline = "ด้วย[[WS:iScript|สจห.]]";
iScriptConfig.pageLink = "WS:iScript";
iScriptConfig.pageName = "วิกิซอร์ซ:สคริปต์จัดให้";
} else if (iScriptConfig.Edition == Editions.Uncyclopedia) {
iScriptConfig.wikiName = "ไร้สาระนุกรม";
iScriptConfig.Tagline = "ด้วย[[UN:iScript|สจห.]]";
iScriptConfig.pageLink = "UN:iScript";
iScriptConfig.pageName = "ไร้สาระนุกรม:สคริปต์จัดให้"
} else if (iScriptConfig.Edition == Editions.Wikibooks) {
iScriptConfig.wikiName = "วิกิตำรา";
iScriptConfig.Tagline = "ด้วย[[WB:iScript|สจห.]]";
iScriptConfig.pageLink = "WB:iScript";
iScriptConfig.pageName = "Wikibooks:สคริปต์จัดให้"
}
 
//localization
tDelete = "↑ลบ";
tNeedCleanup = "↑ต้องการเก็บกวาด";
tAdvert = "↑โฆษณา";
tRef = "↑ต้องการอ้างอิง";
tPOV = "↑ไม่เป็นกลาง";
tUnencyclopedic = "↑ไม่เป็นสารานุกรม";
tWho = "↑คุณเป็นใคร";
tInvalidLicense = "↑สถานะผิด";
};
 
iScript = {
Load: function() {
iScript.WikiProjects = [];
iScript.GetEditToken()
},
WikiProject: function(a, b, c, d) {
a = "↑วิกิ" + a;
this.MenuName = a;
this.TemplateName = b;
this.WpName = c;
d = "WP:" + d;
this.WpLink = d;
},
CheckVersion: function() {
if ((mw.config.get('wgNamespaceNumber') == 2 || mw.config.get('wgNamespaceNumber') == 3 || mw.config.get('wgPageName').indexOf(iScriptConfig.pageName) >= 0)) {
var a = document.getElementById('iScriptStatus');
if (a != null) {
var b = document.getElementById('iScriptVersion').innerHTML;
if (iScriptVersion == b) {
if (mw.config.get('wgPageName').indexOf("ผู้ใช้:Bebiezaza") >= 0 || mw.config.get('wgPageName').indexOf("คุยกับผู้ใช้:Bebiezaza") >= 0) {
a.innerHTML = "<span class='iScript-version-latest'><img src='//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Crystal_Clear_app_clean.png/20px-Crystal_Clear_app_clean.png' width='20' height='20'/> คุณกำลังใช้สคริปต์จัดให้รุ่นล่าสุด<br/><A href='javascript:iScript.PerformUpdate();'>อัปเดตใหม่</A></span>";
} else {
a.innerHTML = "<span class='iScript-version-latest'><img src='//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Crystal_Clear_app_clean.png/20px-Crystal_Clear_app_clean.png' width='20' height='20'/> คุณกำลังใช้สคริปต์จัดให้รุ่นล่าสุด</span>"
}
} else {
a.innerHTML = "<span class='iScript-version-old'><img src='//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Nuvola_apps_important_yellow.svg/25px-Nuvola_apps_important_yellow.svg.png' width='25' height='21'/> คุณกำลังใช้สคริปต์จัดให้รุ่น " + iScriptVersion + "<br/><A href='javascript:iScript.PerformUpdate();'>อัปเดตไปรุ่นล่าสุด</A></SPAN>"
}
}
}
},
PerformUpdate: function() {
var a = document.getElementById('iScriptStatus');
a.innerHTML = "<span class='iScript-version-old'>กำลังอัปเดตไปรุ่นล่าสุด...</span>";
window.location.replace(window.location.href); //reload with cache cleared (equi: ctrl+F5)
},
GetEditToken: function() {
$.ajax({
url: mw.config.get('wgScriptPath') + '/api.php?',
data: 'action=query&prop=info&intoken=edit&titles=Main%20Page&indexpageids&format=json',
dataType: 'json',
success: function(a) {
if (a.query.pages && a.query.pageids) {
var b = a.query.pageids[0];
iScript.editToken = a.query.pages[b].edittoken
}
}
})
},
GetPageContentAsync: function(c, d) {
iScript.result = undefined;
mw.notify('กำลังดึงข้อมูลเพื่อดำเนินการ กรุณารอสักครู่...');
$.ajax({
url: mw.util.wikiScript('api'),
dataType: 'json',
data: {
format: 'json',
action: 'query',
prop: 'revisions',
indexpageids: true,
titles: c,
rvprop: 'content'
},
success: function(a) {
var b = a.query.pageids[0];
if (b == -1) {
iScript.result = ""
} else {
iScript.result = a.query.pages[b].revisions[0]['*'];
setTimeout(d, 1)
}
}
})
},
GetPageContent: function(c) {
var d;
$.ajax({
url: mw.util.wikiScript('api'),
dataType: 'json',
async: false,
data: {
format: 'json',
action: 'query',
prop: 'revisions',
indexpageids: true,
titles: c,
rvprop: 'content'
},
success: function(a) {
var b = a.query.pageids[0];
if (b == -1) {
d = ""
} else {
d = a.query.pages[b].revisions[0]['*']
}
}
});
return d
},
PrependPage: function(b, c, d, e, f) {
$.ajax({
url: mw.util.wikiScript('api'),
type: 'POST',
dataType: 'json',
data: {
format: 'json',
action: 'edit',
title: b,
prependtext: c,
summary: d,
minorEdit: e,
token: iScript.editToken
},
success: function(a) {
if (a && a.edit && a.edit.result && a.edit.result == 'Success') {
if (f) {
mw.notify($('<span style="color: darkgreen">การแก้ไขเรียบร้อย กำลังรีโหลดหน้าใหม่...</span>'));
setTimeout('location.reload(true);', 1500)
} else {
mw.notify($('<span style="color: darkgreen">การแก้ไขเรียบร้อย</span>'));
setTimeout('mw.notify();', 3000)
}
} else {
mw.notify($('<span style="color: red">ขออภัย พบเจอปัญหาทำให้ไม่สามารถบันทึกได้: ' + a.error + ' กรุณาลองใหม่อีกครั้ง</span>'))
}
},
error: function() {
mw.notify($('<span style="color: red">ขออภัย พบเจอปัญหาทำให้ไม่สามารถทำเรื่องได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง</span>'))
}
})
},
EditPage: function(c, d, e, f, g, h, i) {
var j = new mw.Api();
j.postWithToken("edit", {
action: "edit",
title: c,
summary: g,
text: d,
token: iScript.editToken,
minor: h
}).done(function(a, b) {
mw.log("Saved successfully");
if (i) {
mw.notify($('<span style="color: darkgreen">การแก้ไขเรียบร้อย กำลังรีโหลดหน้าใหม่...</span>'));
location.reload()
} else {
mw.notify($('<span style="color: darkgreen">การแก้ไขเรียบร้อย</span>'))
}
}).fail(function(a, b) {
if (a === "http") {
mw.log("HTTP error: " + b.textStatus);
mw.notify($('<span style="color: red">ขออภัย พบเจอปัญหาทำให้ไม่สามารถบันทึกได้: ' + b.textStatus + ' กรุณาลองใหม่อีกครั้ง</span>'))
} else if (a === "ok-but-empty") {
mw.log("Got an empty response from the server");
mw.notify($('<span style="color: red">ขออภัย พบเจอปัญหาทำให้ไม่สามารถทำเรื่องได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง</span>'))
} else {
mw.log("API error: " + a);
mw.notify($('<span style="color: red">ขออภัย พบเจอปัญหาทำให้ไม่สามารถบันทึกได้: ' + a + ' กรุณาลองใหม่อีกครั้ง</span>'))
}
})
}
};
iScript.Sidebox = {
Load: function() {
var a = document.getElementById('p-tb');
var b = document.getElementById('mw-panel');
var c = document.getElementById('p-lang');
if (mw.config.get('skin') == "vector") {
var d = createElement('div', "", {
'id': "p-mScripts",
'class': "mw-portlet mw-portlet-tb vector-menu vector-menu-portal portal",
'role': "navigation"
});
var e = createElement('div', "", {
'id': "p-mBookmarks",
'class': "mw-portlet mw-portlet-tb vector-menu vector-menu-portal portal",
'role': "navigation"
});
// ใน class จะมีทั้ง body และ vector-menu-content โดย vector-menu-content ใช้ใน 1.36++ แต่ body ใช้ใน <1.36 ซึ่งเหลือแค่ uncyclopedia ที่ยังใช้อยู่
d.innerHTML = "<h3>สคริปต์จัดให้ " + iScriptVersion + "</h3><div class=\"body vector-menu-content\" style=\"display: block;\"><ul><li class=\"iScriptLink\"><a href=\"" + mw.config.get('wgServer') + "/wiki/" + iScriptConfig.pageLink + "\">สคริปต์จัดให้</a></li></ul>";
e.innerHTML = "<h3>คั่นหน้า</h3><div class=\"body vector-menu-content\" style=\"display: block;\"><ul></ul>";
b.insertBefore(d, c)
} else {
var d = "</div></div><div id=\"p-mScripts\" class=\"portlet\" style=\"margin: 0.5em auto\"><h3 id='p-tb-label'>สคริปต์จัดให้ " + iScriptVersion + "</h3><div class=\"pBody\"><ul><li class=\"iScriptLink\"><a href=\"" + mw.config.get('wgServer') + "/wiki/" + iScriptConfig.pageLink + "\">สคริปต์จัดให้</a></li></ul></div>";
var e = "</div></div><div id=\"p-mBookmarks\" class=\"portlet\" style=\"margin: 0.5em auto\"><h3 id='p-tb-label'>คั่นหน้า</h3><div class=\"pBody\"><ul></ul></div>";
a.innerHTML = a.innerHTML + d
}
if (mw.config.get('wgIsArticle')) {
addToolboxLink('javascript:listRedLinks()', 'แสดงรายชื่อลิงก์แดง', 'mt-redLinks', '');
addToolboxLink('javascript:copyvioCheck()', 'ตรวจสอบลิขสิทธิ์', 'mt-copyvioCheck', '')
}
if (iScriptConfig.bookmark1[0].length > 0) {
if (mw.config.get('skin') == "vector") {
b.insertBefore(e, c)
} else {
a.innerHTML = a.innerHTML + e
}
addBookmarkLink(mw.config.get('wgScript') + "?title=" + iScriptConfig.bookmark1[0], iScriptConfig.bookmark1[1], 'mt-BookmarkLink1', '')
}
if (iScriptConfig.bookmark2[0].length > 0) {
addBookmarkLink(mw.config.get('wgScript') + "?title=" + iScriptConfig.bookmark2[0], iScriptConfig.bookmark2[1], 'mt-BookmarkLink2', '')
}
if (iScriptConfig.bookmark3[0].length > 0) {
addBookmarkLink(mw.config.get('wgScript') + "?title=" + iScriptConfig.bookmark3[0], iScriptConfig.bookmark3[1], 'mt-BookmarkLink3', '')
}
if (iScriptConfig.bookmark4[0].length > 0) {
addBookmarkLink(mw.config.get('wgScript') + "?title=" + iScriptConfig.bookmark4[0], iScriptConfig.bookmark4[1], 'mt-BookmarkLink4', '')
}
if (iScriptConfig.bookmark5[0].length > 0) {
addBookmarkLink(mw.config.get('wgScript') + "?title=" + iScriptConfig.bookmark5[0], iScriptConfig.bookmark5[1], 'mt-BookmarkLink5', '')
}
if (document.title.search(/(กำลัง)?แก้ไข |แก้ชนกัน/) != 0) {
addToolboxLink('javascript:redire_other()', 'เปลี่ยนทางมาที่นี่', 'mt-redirect', '`')
}
if (location.href.indexOf('&action=edit&jsaction=Redirect&target=') != -1) {
var f = decodeURI(location.href.split('&target=')[1]);
var g = '#REDIRECT [[' + f + ']]';
var h = 'โปรดทราบ: หน้าเปลี่ยนทางนี้ได้มีสร้างไว้แล้ว จะเขียนทับหรือไม่?';
if (document.editform.wpTextbox1.value != '') {
var j = confirm(h);
if (!j) {
return
}
}
document.editform.wpTextbox1.value = g;
document.editform.wpSummary.value = 'เปลี่ยนทางมาที่[[' + f + ']] ' + iScriptConfig.Tagline;
var k = document.getElementById('bodyContent');
l = k.getElementsByTagName('input');
for (var i = 0; i < l.length; i++) {
if (l[i].name == 'wpMinoredit') {
l[i].value = '1';
l[i].checked = true;
break
}
}
}
}
};
 
iScript.Tabs = {
LoadEditSection0: function() {
var x;
if (!(x = document.getElementById('ca-edit'))) return;
var a;
if (!(a = x.getElementsByTagName('a')[0])) return;
if (!(a = a.href)) return;
 
if (mw.config.get('skin') == "vector") {
AddVectorTab(a + "&section=0", "0", "ca-edit-0", "แก้ไขย่อหน้าแรกสุด", "", document.getElementById('ca-history'));
return;
}
else
{
var y = addTab(a + "&section=0", '0', 'ca-edit-0', 'แก้ไขย่อหน้าแรกสุด', '0', x.nextSibling);
y.className = x.className;
x.className = 'istalk';
if (/(^| )selected( |$)/.test(y.className)) {
if (!document.editform || !document.editform.wpSection || document.editform.wpSection.value != "0") {
y.className = y.className.replace(/(^| )selected( |$)/g, "$1");
x.className += ' selected'
}
}
}
}
};
$(document).ready(function() {
iScriptConfig.Init();
iScript.Load();
iScript.CheckVersion();
iScript.Sidebox.Load();
iScript.Tabs.LoadEditSection0();
});
/* </nowiki></pre> */
2,282

การแก้ไข