ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:จักรพรรดิราชวงศ์หมิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
| name = จักรพรรดิราชวงศ์หมิง
| title = [[รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์หมิง|ฮ่องเต้]]แห่ง[[ราชวงศ์หมิง]]
| list1listclass = <div>hlist
|groupstyle = text-align:right;
<div style="padding:5px 0 1px;">
|image = <span style="font-size:36px;">明</span>
[[จักรพรรดิหงอู่|หงอู่]]{{·}}
 
[[จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน|เจี้ยนเหวิน]]{{·}}
|group1 = [[ราชวงศ์หมิง|หมิง]]
[[จักรพรรดิหย่งเล่อ|หย่งเล่อ]]{{·}}
|list1 =
[[จักรพรรดิหงซี|หงซี]]{{·}}
* [[จักรพรรดิเซฺวียนเต๋อหงอู่|เซฺวียนเต๋อหงอู่]]{{·}}
* [[จักรพรรดิเจิ้งถงเจี้ยนเหวิน|เจิ้งถงเจี้ยนเหวิน]]{{·}}
* [[จักรพรรดิจิ่งไท่หย่งเล่อ|จิ่งไท่หย่งเล่อ]]{{·}}
* [[จักรพรรดิเจิ้งถงหงซี|เจิ้งถง (ครั้งที่ 2)หงซี]]{{·}}
* [[จักรพรรดิเฉิงฮั่วเซฺวียนเต๋อ|เฉิงฮั่วเซฺวียนเต๋อ]]{{·}}
* [[จักรพรรดิหงจื้อเจิ้งถง|หงจื้อเจิ้งถง]]{{·}}
* [[จักรพรรดิเจิ้งเต๋อจิ่งไท่|เจิ้งเต๋อจิ่งไท่]]{{·}}
* [[จักรพรรดิเจียจิ้งเจิ้งถง|เจียจิ้งเจิ้งถง (ครั้งที่ 2)]]{{·}}
* [[จักรพรรดิหลงชิ่งเฉิงฮั่ว|หลงชิ่งเฉิงฮั่ว]]{{·}}
* [[จักรพรรดิว่านลี่หงจื้อ|ว่านลี่หงจื้อ]]{{·}}
* [[จักรพรรดิไท่ชางเจิ้งเต๋อ|ไท่ชางเจิ้งเต๋อ]]{{·}}
* [[จักรพรรดิเทียนฉีเจียจิ้ง|เทียนฉีเจียจิ้ง]]{{·}}
* [[จักรพรรดิฉงเจินหลงชิ่ง|ฉงเจินหลงชิ่ง]]
* [[จักรพรรดิว่านลี่|ว่านลี่]]
</div>
* [[จักรพรรดิไท่ชาง|ไท่ชาง]]
</div>
* [[จักรพรรดิเทียนฉี|เทียนฉี]]
* [[จักรพรรดิฉงเจิน|ฉงเจิน]]
 
|group2 = [[ราชวงศ์หมิงใต้|หมิงใต้]]
|list2 =
* [[จักรพรรดิหงซีหงกวง|หงซีหงกวง]]{{·}}
* [[จักรพรรดิหลงอู่|หลงอู่]]
* [[จักรพรรดิเกิงหยิน|เกิงหยิน]]
* [[จักรพรรดิเฉาอู่|เฉาอู่]]
* [[จักรพรรดิหย่งเล่อลี่|หย่งเล่อลี่]]{{·}}
* [[จักรพรรดิหงตงอู่|หงตงอู่]]{{·}}
* [[จักรพรรดิติงอู่|ติงอู่]]
| below = {{ประมุขแห่งรัฐจีน}}
| belowstyle =