ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
| align = "left"| 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.[[ธัชวีร์ ลีละวัฒน์]]
| 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน <ref>[https://uc.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/41-2563.pdf คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 41/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี]</ref>
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม