ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีดังนี้ <ref>[https://ka.mahidol.ac.th/th/curriculum.php หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี] เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564</ref>
;ระดับปริญญาตรี
 
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
** สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural Science)
* หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
** สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (Environmental Engineering and Disaster Management)
 
 
;ระดับปริญญาโท
 
* หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
** สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ (Food Resources and Ecosystem Sustainability)
ผู้ใช้นิรนาม