ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุบลราชธานี"

*[[พระศรีธรรมโสภณ (ปรีชาป.ธ.๙)]]-วัดกลาง อ.เขื่องใน
*[[พระอริยาจารย์ (สุ้ย)]]-อดีตเจ้าคณะมณฑลลาวกาว(อำเภอเขื่องใน พระเถระผู้เป็นเค้ามูลแห่งสมญานาม อุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์)
*[[พระวิโรจน์รัตโนบล]]-เจ้าคณะอำเภอบุณฑทริกบุณฑริก จร.วัดทุ่งศรีเมือง
*[[พระสิริพัฒนาภรณ์(สมหมาย)]] อดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน อดีตจร.วัดทุ่งศรีเมือง
*[[พระญาณวิศาลเถร(บุญมี)]]วัดบ้านไร่น้อย
*[[ฉลาด ส่งเสริม]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](หมอลำ)
*[[คำพูน บุญทวี]] -[[ศิลปินแห่งชาติ]](วรรณศิลป์)[[ลูกอีสาน]]
*[[เผ่า สุวรรณศิลปืศักดิ์ศรี]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](ทัศนศิลป์)
*[[พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](ดนตรีไทยลูกทุ่ง)[[อีสานบ้านเฮา]]
*[[บานเย็น รากแก่น]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](หมอลำ)
ผู้ใช้นิรนาม