ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุบลราชธานี"

เพิ่มขึ้น 1,260 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ประเพณีฆ่านกหัสดีลิงค์ (นกสักกะไดลิงในงานเจ้าเมืองและพระเถราจารย์ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป)
== บุคคลที่มีชื่อเสียง ==
*[[สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)]]-อดีตเจ้าอาวาส[[วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร]]
*[[สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร)]]-อดีตเจ้าอาวาส[[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
*[[สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต)]]-อดีตเจ้าอาวาส[[วัดนรนาถสุนทริการาม]]
*[[สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร)]]-อดีตเจ้าอาวาส[[วัดสัมพันธวงศ์]]
*[[สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)]]-เจ้าอาวาส[[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]]
*[[พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)]]-อดีตเจ้าอาวาส[[วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร]]
*[[พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.๖)]]-อดีตเจ้าอาวาส[[วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร]]
*[[พระธรรมวชิรโมลี(ทองสูรย์ สุริยโชโต ป.ธ.๘)]]-[[เจ้าอาวาส]][[วัดยานนาวา]]
*[[พระธรรมเสนานี (กิ่ง มหปฺผโล ป.ธ.๕)]]-[[วัดมณีวราราม]] อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี อดีตรอง[[เจ้าคณะภาค10]]
*[[พระธรรมฐิติญาณ(สิงห์ ป.ธ.๗)]]อดีตเจ้าคณะภาค10(ธ)
*[[พระเทพกวี(นัด เสนโก)]]-เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนาราม รอง[[เจ้าคณะภาค9]](ธ)
*[[พระเทพกิตติมุนี(สมเกียรติ ป.ธ.๖)]] อดีตจนจจ.อุบลราชธานี
*[[พระเทพปัญญามุนี(ทองดี ฐิตายุโก)]]-เจ้าอาวาส[[วัดอาวุธวิกสิตาราม]]
*[[พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)]]เจ้าอาวาส[[วัดหนองป่าพง]]
*[[พระราชเมธี (ท้วม กณฺณวโร ป.ธ.๕)]]-เจ้าอาวาส[[วัดพิชยญาติการาม]]
*[[พระราชรัตโนบล(บุญรอดพิมพ์ นารโท ป.ธ.๖)]]-อดีตเจ้าอาวาสเจ้าอาวาส[[วัดทุ่งศรีเมือง]]อดีต[[เจ้าคณะจังหวัด]][[อุบลราชธานี]]
*[[พระราชกิจจาภรณ์(เทอด)]][[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]]
*[[พระราชธรรมโกศล(สวัสดิ์)]]เจ้าคณะจังหวัด[[อุบลราชธานี]][[ธรรมยุต]]
*[[พระสิริพัฒนาภรณ์(สมหมาย)]] อดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน อดีตจร.วัดทุ่งศรีเมือง
*[[พระญาณวิศาลเถร(บุญมี)]]วัดบ้านไร่น้อย
*[[พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)]]-อดีตเจ้าอาวาส[[วัดหนองป่าพง]]
*[[พระโพธิญาณมุนี]] -อำเภอเมือง
*[[พระศรีปริยัติเมธี]]
*[[พระรัตโนภาสวิมล(เลี่ยม)]]-ที่ปรึกษาจจ.
*[[พระมงคลกิตติธาดา (อมร ป.ธ.๖)]]อดีต[[เจ้าคณะอำเภอ]][[ม่วงสามสิบ]]
*[[พระสุทธิธรรมรังษี คัมภีรเมธาจารย์รังสี (ลี ธมฺมธโร)]][[อดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการาม (จังหวัดสมุทรปราการ)]]
*[[พระปัญญาพิศาลเถร (หนู ฐิตปุญฺโญ)]]-[[ วัดบรมนิวาสราชวรวิหารปทุมวนาราม]][[กรุงเทพฯ]]
*[[พระราชธรรมสารสุธี(ทองคู่ ป.ธ.๖)]][[วัดศรีอุบลรัตนาราม]]
*[[พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล)]]-พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
*[[พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต]]-พระอาจารย์ใหญ่แห่่งสายพระป่า
*[[หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต]]-พระวิปัสนาจารย์
*[[พระครูวิโรจน์รัตโนบล(บุญรอด)]]-อดีดเจ้าคณะจังหวุดอุบลราชธานี
*[[พระครูวิจิตรธรรมภาณี(พวง)]]-พระอุปัชฌาย์พระเถระหลายรูป
*[[พระครูวิมลธรรมรัตน์(บุญเสริม ธมฺปาโล)]]-ลูกศิษย์พระโพธิญาณเถร(ชา สุภัทโท)
*[[ดร.คำหมา แสงงาม]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](ช่างปั้น)
*[[เคน ดาเหลา]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](หมอลำ)
ผู้ใช้นิรนาม