ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:คณะวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
| group1 = [[มหาวิทยาลัยรัฐ|สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| list1 = [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]] • [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์|นราธิวาสราชนครินทร์]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|นเรศวร (วิทยาศาสตร์)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|นเรศวร (วิทยาศาสตร์การแพทย์)]] • [[สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|มหาสารคาม (วลัยรุกขเวช)]] • [[คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|มหาสารคาม (วิทยาการสารสนเทศ)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|มหาสารคาม (วิทยาศาสตร์)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|รามคำแหง]] • [[สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช|สุโขทัยธรรมาธิราช]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]] • [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน|เทคโนโลยีปทุมวัน]]
 
| group2 = [[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ|สถาบันอุดมศึกษา <br /> ในกำกับของรัฐ]]
| list2 = [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ ศรีราชา)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)]] • [[คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตรศาสตร์ (ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|ขอนแก่น (วิทยาศาสตร์)]] • [[คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|ขอนแก่น (สหวิทยาการ)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|จุฬาลงกรณ์]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|เชียงใหม่]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ|ทักษิณ]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง|เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี|เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ|เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)]] • [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ|เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม)]] • [[สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี|เทคโนโลยีสุรนารี]] • [[สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|ธรรมศาสตร์ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|ธรรมศาสตร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช|นวมินทราธิราช (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา|บูรพา (วิทยาศาสตร์)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา|บูรพา (วิทยาศาสตร์การกีฬา)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา|พะเยา]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล|มหิดล]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้|แม่โจ้]] • [[สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|แม่ฟ้าหลวง]] • [[สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|แม่ฟ้าหลวง (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)]] • [[สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์|วลัยลักษณ์]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ|ศรีนครินทรวิโรฒ]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|ศิลปากร]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|สงขลานครินทร์ (วิทยาศาสตร์)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|สงขลานครินทร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|สงขลานครินทร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)]] • [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต|สวนดุสิต]]
 
| group3 = [[มหาวิทยาลัยราชภัฏ]]
3,537

การแก้ไข