ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดไพรแวง"

(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
 
จังหวัดไพรแวงมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 947,357 คน คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศที่มี 13,388,910 คน<ref name="population"/> ส่วนใหญ่ทำอาชีพ[[เกษตรกรรม]]และ[[การประมง]] (825,818 คน คิดเป็นร้อยละ 80.54 และ 140,685 คน คิดเป็นร้อยละ 13.72 ของจำนวนประชากรจังหวัดตามลำดับ) นอกจากนี้ทำอาชีพค้าขายและรับราชการ ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 194 คนต่อตารางกิโลเมตร
 
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดมีถิ่นกำเนิดในกัมพูชาเป็น[[ชาวเขมร]] มีชนกลุ่มน้อยเพียงร้อยละ 1.13 ของจำนวนประชากร ซึ่งได้แก่ [[ชาวญวน]] [[ชาวจาม|มุสลิมจาม]] และ[[ชาวลาว|ลาว]]
 
== เศรษฐกิจ ==