ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

แก้ไขรายละเอียดเพื่อความถูกต้องของข้อมูล
(แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษและแก้ไขคําผิด)
(แก้ไขรายละเอียดเพื่อความถูกต้องของข้อมูล)
| valign = "top" |
'''ดุริยางคศาสตรบัณฑิต'''
* วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก (Classical Music Performance)
* วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (Jazz)
* วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี (Music Composition)
137

การแก้ไข