ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร''' เป็น[[พระอารามหลวง]]ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อวัดสลัก สร้างใน[[สมัยอยุธยา]] ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] เมื่อทรงสถาปนา[[กรุงรัตนโกสินทร์]]เป็น[[ราชธานี]] และทรงสร้าง[[พระบรมมหาราชวัง]]เป็นที่ประทับและสร้าง[[พระราชวังบวรสถานมงคล]]เป็นที่ประทับ[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]] [[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]] นั้น วัดสลักเป็นวัดที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง[[พระบรมมหาราชวัง]]กับพระราชวังบวรสถานมงคล สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดสลักเมื่อ [[พ.ศ. 2326]] พร้อมกับการก่อสร้างพระราชวังบวรสถานมงคล จากนั้นทรงเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดสลักเป็นวัดนิพพานาราม เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ใช้วัดนิพพานารามเป็นสถานที่ทำ[[สังคายนาในศาสนาพุทธ|สังคายนา]]ในปี [[พ.ศ. 2331]] ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดพระศรีสรรเพชญ” และใน [[พ.ศ. 2346]] พระราชทานนามใหม่ว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร ตามชื่อวัดในกรุงศรีอยุธยาที่เป็นที่ประดิษฐาน[[พระบรมสารีริกธาตุ]]และเป็นที่ประทับของ[[สมเด็จพระสังฆราช]]
 
วัดมหาธาตุเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นที่พระราชทานเพลิงพระบุพโพเจ้านายซึ่งดำรงพระเกียรติยศสูง ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่ของวัดเป็นที่สร้างเมรุพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศ์ชั้นสูง ในปลาย [[พ.ศ. 2432]] โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งบาลีวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุ เรียกว่ามหาธาตุวิทยาลัย และย้ายการบอกพระปริยัติธรรมมาจาก[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] ต่อมา ใน [[พ.ศ. 2437]] โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารถาวรวัตถุ เรียกว่า สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย เพื่อใช้ในงานพระบรมศพ[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร]] หลังจากนั้น จะทรงอุทิศถวายแก่มหาธาตุวิทยาลัย เพื่อเป็นที่เรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูง ซึ่งจะได้พระราชทานนามว่า “[[มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]” แต่อาคารหลังนี้มาสร้างเสร็จในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และงานพระบรมศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจัดที่[[วัดบวรสถานสุทธาวาส]] ใน [[พ.ศ. 2439]] โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการบูรณะวัดมหาธาตุและพระราชทานนามว่า “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์”
 
== ลำดับอธิบดีสงฆ์ ==
8,601

การแก้ไข