ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์แสนซ้าย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ราชสกุลเจ้าผู้ครองนครแพร่ ==
ราชสกุลสายเจ้าผู้ครองนครแพร่ มีทั้งหมด 31 ราชสกุล รวมกันเรียกว่า'''วงศ์วรญาติ''' คือ
*เทพวงศ์ ต้นสกุล คือ [[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] [[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|เจ้าผู้ครองนครแพร่]] องค์ที่ 224
*มหายศปัญญา เป็น[[นามสกุลพระราชทาน]] ลำดับที่ 4,775 ต้นสกุล คือ พระยาเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าหนานมหายศ) พระยาบุรีรัตน์นครแพร่ ผู้ได้รับพระราชนามสกุลคือ อำมาตย์ตรี [[พระยาบุรีรัตน์ (หนู มหายศปัญญา)|พระยาเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยหนู มหายศปัญญา)]] นัดดา โอรสพระยาในเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าหนานปัญญา)
*แพร่พันธุ์ เป็นนามสกุลประทานจาก[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] ต้นสกุล คือ เจ้าอินทรเดช เทพวงศ์ หรือ [[โชติ แพร่พันธุ์]] ราชนัดดาใน[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]]
*วังซ้าย ต้นสกุล คือ เจ้า[[พระวังซ้าย (หนานมหาจักร)]] พระวังซ้าย[[นครรัฐแพร่|นครแพร่]]
*วงศ์บุรี ต้นสกุล คือ [[แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา|แม่เจ้าบัวถามหาเทวี]] พระชายาองค์แรกใน[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]]
*วงศ์พระถาง ต้นสกุล คือ เจ้าพระถาง พระถางนครแพร่
*ขัติยวรา
*รสเข้ม ต้นสกุล คือ เจ้าเทพรส บุตรพระยาไชยสงคราม (สืบเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนทางพะเยา) เจ้าเชษฐา'''[[แม่เจ้าบัวไหล|แม่เจ้าบัวไหลราชเทวี]]'''
*ผาทอง ต้นสกุล คือ เจ้าเทพวงศ์ บุตรเจ้าแสนเสมอใจพระญาติ[[พระยาเทพวงศ์]]
*แสนศิริพันธุ์ ต้นสกุล คือ เจ้า[[พระวิไชยราชา (ขัติ แสนศิริพันธุ์)|พระวิไชยราชา (หนานขัติ)]] พระวิไชยราชานครแพร่ บุตรเจ้าแสนเสมอใจพระญาติ[[พระยาเทพวงศ์]]
*วงศ์เมืองแก่น ต้นสกุล คือ เจ้าพระเมืองแก่น พระเมืองแก่นนครแพร่
*ไชยประวัติ
*วงศ์วรรณ ต้นสกุล คือ นายแสน หรือพ่อเจ้าแสน บุตรเจ้าเทพวงศ์ แยกมาจากสกุล "ผาทอง"
*วิจผัน
*บุตรรัตน์
*นามวงศ์ ต้นสกุล คือ เจ้าน้อยนามวงศ์ นัดดาเจ้าราชวงศ์นครแพร่
*แก่นหอม ต้นสกุล คือ เจ้าหนานตั๋น ราชโอรสในเจ้าพิริยเทพวงษ์ กับหม่อมไม่ทราบนาม
*แก่นจันทร์หอม ต้นสกุล คือ เจ้าหนานสม ราชโอรสในเจ้าพิริยเทพวงษ์ กับหม่อมบัวคำ
*สารศิริวงศ์ ต้นสกุล คือ เจ้า[[พระสุริยะจางวาง (มหาอินทร์ สารศิริวงศ์)|พระสุริยะจางวาง (เจ้าน้อยมหาอินทร์ )]] ราชโอรส[[พระยาพิมพิสารราชา]] [[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|เจ้าผู้ครองนครแพร่]] องค์ที่ 3กับแม่เจ้าคำใย้
*ศรีจันทร์แดง
*บุตรรัตน์ ต้นสกุลคือ [[เจ้าราชบุตร (เจ้าหนานขัติยะ)]] เจ้าราชบุตรนครแพร่
*อิ่นคำลือ เจ้าพระคำลือ(อิ่น) พระคำลือนครแพร่
*วังซ้าย ต้นสกุล คือ เจ้า[[พระวังซ้าย (หนานมหาจักร)|พระวังซ้าย (เจ้าหนานมหาจักร)]] พระวังซ้าย[[นครรัฐแพร่|นครแพร่]] และน้องชายคือ เจ้ามหาชัย และเจ้ามหาพรหม
*อุตรพงศ์
*วงศ์พระถาง ต้นสกุล คือ เจ้าพระถาง (เฒ่า) พระถางนครแพร่
*มหายศปัญญา ต้นสกุล คือ พระยาบุรีรัตน์ (หนานมหายศ) พระยาบุรีรัตน์นครแพร่ ผู้ได้รับพระราชนามสกุลคือ อำมาตย์ตรี [[พระยาบุรีรัตน์ (หนู มหายศปัญญา)|พระยาบุรีรัตน์ (น้อยหนู มหายศปัญญา)]] นัดดา โอรสพระยาบุรีรัตน์ (หนานปัญญา)
*รสเข้ม ต้นสกุล คือ เจ้าเทพรส บุตรพระยาโอรสเจ้าไชยสงคราม (สืบเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนทางพะเยา) กับเจ้านางอิ่น เจ้าเชษฐาใน'''[[แม่เจ้าบัวไหล|แม่เจ้าบัวไหลราชเทวี]]'''
*วราราช
*ผาทอง ต้นสกุล คือ เจ้าเทพวงศ์ บุตรเจ้าแสนเสมอใจพระญาติสืบเชื้อสายมาจาก[[พระยาเทพวงศ์]] [[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|เจ้าผู้ครองนครแพร่]] องค์ที่ 1
*ใยญาณ
*แสนศิริพันธุ์ ต้นสกุล คือ เจ้า[[พระวิไชยราชา (ขัติ แสนศิริพันธุ์)|พระวิไชยราชา (หนานขัติ)]] พระวิไชยราชานครแพร่ บุตรเจ้าแสนเสมอใจพระญาติสืบเชื้อสายมาจาก[[พระยาเทพวงศ์]] [[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|เจ้าผู้ครองนครแพร่]] องค์ที่ 1
*เมืองพระ
*วงศ์เมืองแก่น ต้นสกุล คือ [[เจ้าพระเมืองแก่น (เจ้าหนานขัติ)]] พระเมืองแก่นนครแพร่ กับเจ้าปิมปา สายเจ้าหนานเขียว เจ้าน้อยสิงห์ และเจ้าน้อยปั๋น
*ดอกไม้
*ทุ่งมีผล ต้นสกุลคือ [[เจ้าพระเมืองแก่น (เจ้าหนานขัติ)]] พระเมืองแก่นนครแพร่ กับเจ้าปิมปา สายเจ้าน้อยธาน และเจ้าน้อยทอง
*สารศิริวงศ์ ต้นสกุล คือ เจ้า[[พระสุริยะจางวาง (มหาอินทร์ สารศิริวงศ์)|พระสุริยะจางวาง (น้อยมหาอินทร์ )]] ราชโอรส[[พระยาพิมพิสารราชา]]
*วงศ์วรรณ ต้นสกุล คือ นายแสน หรือพ่อเจ้าแสน บุตรเจ้าเทพวงศ์ แยกมาจากสกุล "ผาทอง"
*หัวเมืองแก้ว
*นามวงศ์ ต้นสกุล คือ เจ้าน้อยนามวงศ์ บุตรเจ้าหนานเมืองชัย กับเจ้าจันทร์สม นัดดาในเจ้าราชวงศ์นครแพร่
*รัตนวงศ์
*ศรีจันทร์แดง ต้นสกุลไม่ปรากฏ แต่มีผู้สืบสกุลคือ เจ้าน้อยมหาชัย(ปิว) เจ้าน้อยยศ เจ้าน้อยกันทะวัง และเจ้าน้อยเทพ
*อิ่นคำลือ เจ้าหนานอินต๊ะ กับเจ้าขิง
*อุตรพงศ์ ต้นสกุลคือ เจ้าอุตรการโกศล กับเจ้าคำเมา
*ใยญาณ ต้นสกุลคือ พ่อเจ้าจันทร์ สืบเชื้อสายมาจาก[[พระยาอินทวิไชย]] [[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|เจ้าผู้ครองนครแพร่]] องค์ที่ 2
*เมืองพระ ต้นสกุลคือ เจ้าเมืองพระ (หนุ่ม) บุตรเจ้าเมืองพระ (เฒ่า) กับเจ้าโนจา
*ดอกไม้ ต้นสกุลคือ เจ้าน้อยดอก
*หัวเมืองแก้ว ต้นสกุลคือ เจ้าหัวเมืองแก้ว (โอรสเจ้าหลวงลำปาง)
*นันทิยา ต้นสกุล คือ เจ้าทองอินทร์ บุตรเจ้าหนานคันธิยะ พระญาติ[[แม่เจ้าสุพรรณวดี|แม่เจ้าสุพรรณวดีราชเทวี]]
*กันจรรยา ต้นสกุล คือ เจ้าปัญญา บุตรเจ้าหนานคันธิยะ พระญาติ[[แม่เจ้าสุพรรณวดี|แม่เจ้าสุพรรณวดีราชเทวี]]
*วราราช
*ธงสังกา
*ขัติยวรา
*ไชยประวัติ
*รัตนวงศ์
*วิจผัน
*
*
883

การแก้ไข