ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะภาค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| รองเจ้าคณะภาค 6-7 || [[พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย)]] || วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม || กรุงเทพมหานคร
|-
| '''เจ้าคณะภาค 8'''|| [[พระราชพุทธิมุนีเทพวชิรมุนี (ม.ล.คิวปิด ปิยวิโรจโน)]]<ref name=":4" /> || วัดบวรนิเวศวิหาร || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="2"| อุดรธานี, เลย, หนองคาย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ
|-
| รองเจ้าคณะภาค 8 || [[พระราชธรรมกวี (วราวุฒิ วรวุฑฺโฒ)]] || วัดสัมมาชัญญาวาส || กรุงเทพมหานคร
| รองเจ้าคณะภาค 9 || [[พระอมรโมลี (สุภาพ สุภาโว)]] || วัดปทุมวนาราม || กรุงเทพมหานคร
|-
| '''เจ้าคณะภาค 10''' || [[พระเทพปริยัติวิมลธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก)]]<ref name=":4" /> || วัดบวรนิเวศวิหาร || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="2"| อุบลราชธานี, ยโสธร, ศรีสะเกษ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ
|-
| รองเจ้าคณะภาค 10 || [[พระอมรมุนี (ชูชาติ โชติธมฺโม)]] || วัดนรนาถสุนทริการาม || กรุงเทพมหานคร
4,753

การแก้ไข