ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
!width="54%"|โรงเรียน !!width="14%"|สหวิทยาเขต !!width="10%"|ตำบล !!width="12%"|อำเภอ !!width="10%"|ระดับชั้น
|-
| [[โรงเรียนผดุงนารีกันทรวิชัย]] || ตักศิลา || ตลาดโคกพระ ||{{อำ|เมืองมหาสารคามกันทรวิชัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์]] || เจริญราชเดช || กุดรัง ||{{อำ|กุดรัง}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกู่ทองพิทยาคม]] || สะดืออีสาน || ชื่นชมกู่ทอง ||{{อำ|ชื่นชมเชียงยืน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนพยัคฆภูมิแกดำวิทยาคาร]] || สารคามใต้ตักศิลา || ปะหลานแกดำ ||{{อำ|พยัคฆภูมิพิสัยแกดำ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชโกสุมวิทยาสรรค์]] || สารคามใต้สะดืออีสาน || บ้านกู่หัวขวาง ||{{อำ|ยางสีสุราชโกสุมพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนนาภูพิทยาคมเขวาใหญ่พิทยาสรรค์]] || สารคามใต้ตักศิลา || นาภูเขวาใหญ่ ||{{อำ|ยางสีสุราชกันทรวิชัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เขวาไร่ศึกษา]] || สารคามใต้สะดืออีสาน || นาเชือกเขวาไร่ ||{{อำ|นาเชือกโกสุมพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเขื่อนพิทยาสรรค์]] || สารคามใต้สะดืออีสาน || ปอพานยางท่าแจ้ง ||{{อำ|นาเชือกโกสุมพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ชื่นชมพิทยาคาร]] || พุทธมณฑลเทพปทุมสะดืออีสาน || นาดูนชื่นชม ||{{อำ|นาดูนชื่นชม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์เชียงยืนพิทยาคม]] || สะดืออีสาน || วังยาวเชียงยืน ||{{อำ|โกสุมพิสัยเชียงยืน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์]] || พุทธมณฑลเทพปทุม || ดงบัง ||{{อำ|นาดูน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก]] || เจริญราชเดชพุทธมณฑลเทพปทุม || นาโพธิ์ดงใหญ่ ||{{อำ|กุดรังวาปีปทุม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนวาปีปทุมนาเชือกพิทยาสรรค์]] || พุทธมณฑลเทพปทุมสารคามใต้ || หนองแสงนาเชือก ||{{อำ|วาปีปทุมนาเชือก}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนประชาพัฒนานาดูนประชาสรรพ์]] || พุทธมณฑลเทพปทุม || ประชาพัฒนานาดูน ||{{อำ|วาปีปทุมนาดูน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนาโพธิ์พิทยาสรรพ์]] || พุทธมณฑลเทพปทุมเจริญราชเดช || ดงใหญ่นาโพธิ์ ||{{อำ|วาปีปทุมกุดรัง}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนแกดำวิทยาคารนาภูพิทยาคม]] || ตักศิลาสารคามใต้ || แกดำนาภู ||{{อำ|แกดำยางสีสุราช}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนมิตรภาพโนนแดงวิทยาคม]] || ตักศิลาบรบือ || มิตรภาพโนนแดง ||{{อำ|แกดำบรบือ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมโนนราษีวิทยา]] || สะดืออีสานตักศิลา || เชียงยืนโนนราษี ||{{อำ|เชียงยืนบรบือ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมบรบือ]] || สะดืออีสานบรบือ || กู่ทองบรบือ ||{{อำ|เชียงยืนบรบือ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนกันทรวิชัยบรบือวิทยาคาร]] || ตักศิลาบรบือ || โคกพระหนองสิม ||{{อำ|กันทรวิชัยบรบือ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประชาพัฒนา]] || ตักศิลาพุทธมณฑลเทพปทุม || เขวาใหญ่ประชาพัฒนา ||{{อำ|กันทรวิชัยวาปีปทุม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก]] || สะดืออีสานสารคามใต้ || หัวขวางปอพาน ||{{อำ|โกสุมพิสัยนาเชือก}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเขวาไร่ศึกษาผดุงนารี]] || สะดืออีสานตักศิลา || เขวาไร่ตลาด ||{{อำ|โกสุมพิสัยเมืองมหาสารคาม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์พยัคฆภูมิวิทยาคาร]] || สะดืออีสานสารคามใต้ || ยางท่าแจ้งปะหลาน ||{{อำ|โกสุมพยัคฆภูมิพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล]] || สะดืออีสาน || โพนงาม ||{{อำ|โกสุมพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์]] || สะดืออีสาน || วังยาว ||{{อำ|โกสุมพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนสารคามพิทยาคม]] || เจริญราชเดช || ตลาด ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนผดุงนารี]] || ตักศิลา || ตลาด ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนมหาวิชานุกูล]] || เจริญราชเดช || แวงน่าง ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
| [[โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร]] || เจริญราชเดช || ท่าสองคอน ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนบรบือมัธยมยางสีสุราช]] || บรบือสารคามใต้ || บรบือบ้านกู่ ||{{อำ|บรบือยางสีสุราช}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนบรบือวิทยาคารมิตรภาพ]] || บรบือตักศิลา || หนองสิมมิตรภาพ ||{{อำ|บรบือแกดำ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนโนนแดงยางวิทยาคม]] || บรบือ || โนนแดงยาง ||{{อำ|บรบือ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนโนนราษีวิทยาวังยาวศึกษาวิทย์]] || ตักศิลาสะดืออีสาน || โนนราษีวังยาว ||{{อำ|บรบือโกสุมพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนยางวิทยาคมวาปีปทุม]] || บรบือพุทธมณฑลเทพปทุม || ยางหนองแสง ||{{อำ|บรบือวาปีปทุม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนสารคามพิทยาคม]] || เจริญราชเดช || ตลาด ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร]] || บรบือ || หนองม่วง ||{{อำ|บรบือ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|}
 
==== สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ====
ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต [[อำเภอเมืองมหาสารคาม]] [[อำเภอแกดำ]] [[อำเภอบรบือ]] และ[[อำเภอกันทรวิชัย]] รวมทั้งสิ้น 201 โรงเรียน<ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4401 ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1]</ref>
{{บน}}
{{ล่าง}}
 
==== สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ====
ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต [[อำเภอวาปีปทุม]] [[อำเภอนาเชือก]] [[อำเภอนาดูน]] [[อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย]] และ[[อำเภอยางสีสุราช]] รวมทั้งสิ้น 223 โรงเรียน<ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4402 ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2]</ref>
{{บน}}
{{ล่าง}}
 
==== สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ====
ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต [[อำเภอโกสุมพิสัย]] [[อำเภอกุดรัง]] [[อำเภอเชียงยืน]] และ[[อำเภอชื่นชม]] รวมทั้งสิ้น 145 โรงเรียน<ref>[http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4403 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3]</ref>
{{บน}}
{{ล่าง}}
 
==โรงเรียนในสังกัด= องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ===
จังหวัดมหาสารคามมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (20 โรงเรียน) [[เทศบาลเมืองมหาสารคาม]] (6 โรงเรียน)
{|class="wikitable sortable" style=width:1080px
|-
!width="20%"|องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น !!width="38%"|โรงเรียน !!width="10%"|ตำบล !!width="12%"|อำเภอ !!width="20%"|ระดับชั้น
|-
|rowspan="20"| องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม || [[โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล]] || ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||
|-
| [[โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม]] || ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||
|-
***| [[โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร]] || ||{{อำ|เชียงยืน}}||
|-
***| [[โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม]] || ||{{อำ|กันทรวิชัย}}||
|-
***| [[โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์]] || ||{{อำ|กันทรวิชัย}}||
|-
***| [[โรงเรียนมะค่าพิทยาคม]] || ||{{อำ|กันทรวิชัย}}||
|-
***| [[โรงเรียนมัธยมดงยาง]] || ||{{อำ|นาดูน}}||
|-
| [[โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม]] || ||{{อำ|พยัคฆภูมิพิสัย}}||
|-
***| [[โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง]] || ||{{อำ|กุดรัง}}||
|-
***| [[โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม]] || ||{{อำ|นาเชือก}}||
|-
***| [[โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม]] || ||{{อำ|กันทรวิชัย}}||
|-
***| [[โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม]] || ||{{อำ|บรบือ}}||
|-
***| [[โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร]] || ||{{อำ|โกสุมพิสัย}}||
|-
***| [[โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม]] || ||{{อำ|นาเชือก}}||
|-
***| [[โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา]] || ||{{อำ|นาเชือก}}||
|}
{{บน}}
**[[อำเภอวาปีปทุม]]
*'''สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม'''
***[[โรงเรียนขามป้อมวิทยาคม]]
**[[อำเภอเมืองมหาสารคาม]]
***[[โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลงัวบาวิทยาคม]]
***[[โรงเรียนโคกก่อพิทยาคมนาข่าวิทยาคม]]
***[[โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์]]
**[[อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย]]
***[[โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคมหัวเรือพิทยาคม]]
***[[โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม]]
**[[อำเภอวาปีปทุม]]
***[[โรงเรียนขามป้อมวิทยาคม]]
***[[โรงเรียนงัวบาวิทยาคม]]
***[[โรงเรียนนาข่าวิทยาคม]]
***[[โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์]]
***[[โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม]]
**[[อำเภอโกสุมพิสัย]]
***[[โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร]]
***[[โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา]]
**[[อำเภอบรบือ]]
***[[โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม]]
**[[อำเภอกันทรวิชัย]]
***[[โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม]]
***[[โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์]]
***[[โรงเรียนมะค่าพิทยาคม]]
***[[โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม]]
**[[อำเภอเชียงยืน]]
***[[โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร]]
**[[อำเภอนาเชือก]]
***[[โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม]]
**[[อำเภอนาดูน]]
***[[โรงเรียนมัธยมดงยาง]]
**[[อำเภอกุดรัง]]
***[[โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง]]
{{กลาง}}
*'''สังกัด[[เทศบาลเมืองมหาสารคาม]]'''
**โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
3,030

การแก้ไข