ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
|-
!width="5854%"|โรงเรียน !!width="1214%"|สหวิทยาเขต !!width="10%"|ตำบล !!width="1012%"|อำเภอ !!width="10%"|ระดับชั้น
|-
| [[โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกุดรังประชาสรรค์]] || เจริญราชเดช || กุดรัง ||{{อำ|ชื่นชมกุดรัง}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารชื่นชมพิทยาคาร]] || สะดืออีสาน || ชื่นชม ||{{อำ|พยัคฆภูมิพิสัยชื่นชม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชพยัคฆภูมิวิทยาคาร]] || สารคามใต้ || ปะหลาน ||{{อำ|ยางสีสุราชพยัคฆภูมิพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนนาภูพิทยาคมมัธยมยางสีสุราช]] || สารคามใต้ || บ้านกู่ ||{{อำ|ยางสีสุราช}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ภูพิทยาคม]] || สารคามใต้ || นาภู ||{{อำ|นาเชือกยางสีสุราช}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนาเชือกพิทยาสรรค์]] || สารคามใต้ || นาเชือก ||{{อำ|นาเชือก}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก]] || สารคามใต้ || ปอพาน ||{{อำ|นาดูนเชือก}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์นาดูนประชาสรรพ์]] || พุทธมณฑลเทพปทุม || นาดูน ||{{อำ|นาดูน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์]] || พุทธมณฑลเทพปทุม || ดงบัง ||{{อำ|กุดรังนาดูน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์]] || เจริญราชเดช || นาโพธิ์ ||{{อำ|กุดรัง}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนวาปีปทุม]] || พุทธมณฑลเทพปทุม || หนองแสง ||{{อำ|วาปีปทุม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนประชาพัฒนา]] || พุทธมณฑลเทพปทุม || ประชาพัฒนา ||{{อำ|วาปีปทุม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก]] || พุทธมณฑลเทพปทุม || ดงใหญ่ ||{{อำ|วาปีปทุม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนแกดำวิทยาคาร]] || ตักศิลา || แกดำ ||{{อำ|แกดำ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนมิตรภาพ]] || ตักศิลา || มิตรภาพ ||{{อำ|แกดำ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม]] || สะดืออีสาน || เชียงยืน ||{{อำ|เชียงยืน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม]] || สะดืออีสาน || กู่ทอง ||{{อำ|เชียงยืน}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนกันทรวิชัย]] || ตักศิลา || โคกพระ ||{{อำ|กันทรวิชัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์]] || ตักศิลา || เขวาใหญ่ ||{{อำ|กันทรวิชัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์]] || สะดืออีสาน || หัวขวาง ||{{อำ|โกสุมพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา]] || สะดืออีสาน || เขวาไร่ ||{{อำ|โกสุมพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์]] || สะดืออีสาน || ยางท่าแจ้ง ||{{อำ|โกสุมพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล]] || สะดืออีสาน || โพนงาม ||{{อำ|โกสุมพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์]] || สะดืออีสาน || วังยาว ||{{อำ|โกสุมพิสัย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนสารคามพิทยาคม]] || เจริญราชเดช || ตลาด ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนผดุงนารี]] || ตักศิลา || ตลาด ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนมหาวิชานุกูล]] || เจริญราชเดช || แวงน่าง ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร]] || เจริญราชเดช || ท่าสองคอน ||{{อำ|เมืองมหาสารคาม}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนบรบือ]] || บรบือ || บรบือ ||{{อำ|บรบือ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนบรบือวิทยาคาร]] || บรบือ || หนองสิม ||{{อำ|บรบือ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม]] || บรบือ || โนนแดง ||{{อำ|บรบือ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนโนนราษีวิทยา]] || ตักศิลา || โนนราษี ||{{อำ|บรบือ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนยางวิทยาคม]] || บรบือ || ยาง ||{{อำ|บรบือ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร]] || บรบือ || หนองม่วง ||{{อำ|บรบือ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
**| [[โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร]] || บรบือ || กำพี้ ||{{อำ|บรบือ}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|}
 
{{col-begin}}
{{col-2}}
*[[อำเภอเมืองมหาสารคาม]]
**[[โรงเรียนสารคามพิทยาคม]]
**[[โรงเรียนผดุงนารี]]
**[[โรงเรียนมหาวิชานุกูล]]
**[[โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร]]
 
*[[อำเภอบรบือ]]
**[[โรงเรียนบ้านหัวนา]]
**[[โรงเรียนบรบือวิทยาคาร]]
**[[โรงเรียนบรบือ]]
**[[โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม]]
**[[โรงเรียนโนนราษีวิทยา]]
**[[โรงเรียนยางวิทยาคม]]
**[[โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร]]
**[[โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร]]
 
*[[อำเภอโกสุมพิสัย]]
**[[โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์]]
**[[โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา]]
**[[โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์]]
**[[โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล]]
**[[โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์]]
 
*[[อำเภอกันทรวิชัย]]
**[[โรงเรียนกันทรวิชัย]]
**[[โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์]]
 
*[[อำเภอเชียงยืน]]
**[[โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม]]
**[[โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม]]
 
*[[อำเภอแกดำ]]
**[[โรงเรียนแกดำวิทยาคาร]]
**[[โรงเรียนมิตรภาพ]]
{{col-end}}
 
=== สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ===
3,031

การแก้ไข