Naza979

เข้าร่วมเมื่อ 10 ธันวาคม 2557
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[แม่เบี้ย]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[กันตพงศ์ บำรุงรักษ์]]<br>[[คนึงนิจ จักรสมิทธานนท์]]<br>[[ทิสานาฏ ศรศึก]]<br>[[จิณณะ นวรัตน์]]<br>[[ใจบัว ฮิดดิง]]<br>[[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]]<br>[[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]]<br>[[นิชานันท์ ฝั้นแก้ว]]<br>[[อมีนา พินิจ]]<br>[[ภัทรานิษฐ์ วิริยะบำรุงกิจ]]<br>[[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]<br>[[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]<br>[[รอง เค้ามูลคดี]]<br>[[อำภา ภูษิต]]<br>[[ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี]]<br>[[ภัทรวรินทร์ ทิมกุล]]<br>[[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]]<br>[[นวลปรางค์ ตรีชิต]]<br>[[ธงธง มกจ๊ก]]<br>[[ณัฐนี สิทธิสมาน]]<br>[[ภัชธร ธนวัฒน์]]<br>[[ปารย์ชนก ผ่านสําแดง]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[ศุภชัย ศรีวิจิตร|บริษัท เอ.แอ็คท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : วาณิช จรุงกิจอนันต์<br>บทโทรทัศน์ : มุนีมนตรา</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ผิน เกรียงไกรสกุล ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ปิดกล้องเมื่อ<br>'''17 ธันวาคม 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[คทาสิงห์]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์]]<br>[[เกศรินทร์ น้อยผึ้ง]]<br>[[วรากร ศวัสกร]]<br>[[เจสสิก้า เอสพินเนอร์|เจสสิก้า สมปอง]]<br>[[ญดา สุวรรณปัฏนะ]]<br>[[เบียร์พอล เดอ บ๊อด]]<br>[[สิรินทร์ ก่อเกียรติ]]<br>[[ถิร ชุติกุล]]<br>[[กัญญา รัตนเพชร์]]<br>[[ปิติพน พรตรีสัตย์]]<br>[[ชาคริต บุญสิงห์]]<br>[[นภัสกร มิตรธีรโรจน์]]<br>[[ชาติชาย งามสรรพ์]]<br>[[โอริเวอร์ บีเวอร์]]<br>[[วิชยุตม์ ศุภพร]]<br>[[ยอดชาย เมฆสุวรรณ]]<br>[[วาเนสซ่า บีเวอร์]]<br>[[ธัญพร สนธิขันธ์]]<br>[[สหัสชัย ชุมรุม]]<br>[[ชัชพล กุลศิริวุฒิชัย]]<br>[[ฉัตรวัต รัตนวงศ์]]<br>[[วรธนพจน์ ตันติวิทยากุล]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[โอลิเวอร์ บีเวอร์|บริษัท 9 บีเวอร์ ฟีล์ม จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : [[โสภี พรรณราย]]<br>บทโทรทัศน์ : ภูมิแผ่นดิน</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| รัฐกิตติ์ กิตติรัฐธนะโภคิน ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ปิดกล้องเมื่อ<br>'''13 มีนาคม 2564'''
|}
* '''หมายเหตุ''' เรียงลำดับตามเดือนและปีที่ละครปิดกล้อง
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[เจ้าสาวจำเลย]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[กฤตฤทธิ์ บุตรพรม]]<br>[[ฮาน่า ลีวิส]]<br>[[คริษฐา สังสะโอภาส]]<br>[[เปรมอนันต์ ศรีพานิช]]<br>[[รัญดภา มันตะลัมพะ]]<br>[[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]]<br>[[กวินตรา โพธิจักร]]<br>[[พัฒนพล มินทะขิน]]<br>[[ณัฐนันท์ คุณวัฒน์]]<br>[[วสุ แสงสิงแก้ว]]<br>[[ณหทัย พิจิตรา]]<br>[[ดารัณ ฐิตะกวิน]]<br>[[ปวีณา ชารีฟสกุล]]<br>[[ประกาศิต โบสุวรรณ]]<br>[[เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์]]<br>[[ศิรประภา สุขดำรงค์]]<br>[[สมพงษ์ คุนาประถม]]<br>[[ภาคียะ โพธิ์เงิน]]<br>[[ธีระพล หอมจม]]<br>[[มงคล สะอาดบุญญพัฒน์]]<br>[[ณรงค์ศักดิ์ อังกาบ]]<br>[[ธัญญา รัตนมาลากุล]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท มีเดีย ซีน จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : พิมพ์ฝัน<br>บทโทรทัศน์ : บุหลั่นดั้นเมฆ</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ต่อพงศ์ ตันกําแหง ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''31 สิงหาคม 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[หลงกลิ่นจันทน์]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ธันวา สุริยจักร]]<br>[[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]<br>[[ชนกันต์ พูนศิริวงศ์]]<br>[[จักรภัทร อังศุธนมาลี]]<br>[[อภิสรา วงศ์ทัศนีโย]]<br>[[กิตติยา จิตรภักดี]]<br>[[กณิณ ปัทมนันถ์]]<br>[[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]<br>[[พสธร ทรงถาวรทวี]]<br>[[สิริลภัส กองตระการ]]<br>[[จตุรงค์ โกลิมาศ]]<br>[[เพ็ญเพชร เพ็ญกุล]]<br>[[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]<br>[[ตระการ พันธุมเลิศรุจี]]<br>[[วัชรารัศมี สุนทรพนาเวช]]<br>[[กันตา ดานาว]]<br>[[ณรงค์ศักดิ์ อังกาบ]]<br>[[วิทยา เจตะภัย]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[ปรากฏการณ์ดี|บริษัท ปรากฏการณ์ดี จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ณิชนิตา<br>บทโทรทัศน์ : อภิวัฒน์ เล่าสกุล</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ตรัยยุทธ กิ่งภากรณ์ ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''6 กันยายน 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| '''[[นางสาวส้มหล่น]]''' ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| {{hidden||<center>[[วรากร ศวัสกร]]<br>[[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]]<br>[[สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย]]<br>[[อังคณา วรรัตนาชัย]]<br>[[กฤษฎา สุภาพพร้อม]]<br>[[กวินตรา โพธิจักร]]<br>[[อัครัช จิตตะศิริ]]<br>[[เกษรา วัฒนสังข์]]<br>[[ษรฉัตร สหัชธนชัย]]<br>[[ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา]]<br>[[กชกร นิมากรณ์]]<br>[[พาเมล่า เบาว์เด้นท์]]<br>[[ปริยะ วิมลโนช]]<br>[[กัญญกร พินิจ]]<br>[[ณธษา เวชประสิทธิ์]]<br>[[ชนารดี อุ่นทะศรี]]<br>[[ราตรี วิทวัส]]<br>[[วีระชัย หัตถโกวิท]]</center>}}
2,747

การแก้ไข