ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
* สิทธิธรรม โรหิตะสุข. “สถาปนิกเลือดน้ำเงินกับศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย: แนวคิดและบทบาทของสถาปนิกชั้นหม่อมเจ้าในช่วง พ.ศ. 2475-2505.” ใน ถนอม ชาภักดี และคนอื่นๆ (บก.), '''เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์'''. น. 22-37. กรุงเทพฯ: มีดี กราฟิก, 2560.
* [http://adminebook.car.chula.ac.th/viewer/82738510698698182789849116110115505277529987771196161/1/2/0/viewer.html?url=%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fadminebook.car.chula.ac.th%3A80%2Fviewer%2F82738510698698182789849116110115505277529987771196161%2F1%2F2%2F0%2Fviewer.html งานสถาปัตยกรรมของ ม.จ. สมัยเฉลิม กฤดากร ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างต่อเติมและบูรณะพระราชมณเฑียรสถาน และ หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ]
 
== อ้างอิง ==
23,570

การแก้ไข