ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุคลิด"

ลดลง 8 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
 
'''2. Data''' เปรียบเทียบได้กับคู่มือการสอนที่ใช้ควบคู่กับหนังสือ Elements 6 เล่มแรก เนื้อหาสาระจึงเน้นที่การชี้แนะวิธีวิเคราะห์ปัญหาทางเรขาคณิต
 
'''3.   Phacnomena''' กล่าวถึงเรขาคณิตบนทรงกลม
 
'''4.   Optics''' กล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของแสง
 
'''5. Elements''' เป็นตำราทางเรขาและคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของท่านซึ่งเราจะกล่าวถึงอย่างละเอียดต่อไป
17,668

การแก้ไข