นายพิพัฒน์ คำภีระ

เข้าร่วมเมื่อ 10 พฤษภาคม 2561
หน้าใหม่: {{กึ่งล็อก|small=yes}} {{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ | name = พิพัฒน์ คำภีระ | honorifi...
(หน้าใหม่: {{กึ่งล็อก|small=yes}} {{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ | name = พิพัฒน์ คำภีระ | honorifi...)
(ไม่แตกต่าง)