ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 9297080 สร้างโดย 202.130.181.36 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย''' มี 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ
 
# การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วประเทศทุก[[จังหวัด]] มี 3 ประเภท ได้แก่ [[เทศบาลในประเทศไทย|เทศบาล]] [[องค์การบริหารส่วนตำบล]] (อบต.) และ[[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] (อบจ.)
# การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไม่เหมือนกับรูปแบบทั่วไป จะมีขึ้นเป็นกรณีๆ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น [[เมืองหลวง]]หรือ[[เมืองท่องเที่ยว]] ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะใช้รูปแบบทั่วไปมาใช้ในการปกครอง ปัจจุบันมี[[กรุงเทพมหานคร]]และ[[เมืองพัทยา]]ที่เป็นประเภทนี้
 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปกติแล้ว ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีที่มา 2 ประการ คือ [[การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง]] และ [[การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยลักษณะอ้อม]]
 
* ใน [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] มีผู้บริหารคือ [[นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด]]
* ใน [[เทศบาลในประเทศไทย|เทศบาล]] มีผู้บริหารคือ [[นายกเทศมนตรี]]
* ใน [[องค์การบริหารส่วนตำบล]] มีผู้บริหารคือ [[นายกองค์การบริหารส่วนตำบล]]
* ใน [[กรุงเทพมหานคร]] มีผู้บริหารคือ [[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]
* ใน [[เมืองพัทยา]] มีผู้บริหารคือ [[นายกเมืองพัทยา]]
 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำงานภายใต้การตรวจสอบและถ่วงดุลโดย สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ([[สภาท้องถิ่น]]) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำหน้าที่บริหารงานภายในขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนด และรับผิดชอบต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนในเขตของ[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]
 
=== การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง ===
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงมีขึ้นเป็นครั้งแรกของไทยเมื่อ พ.ศ. 2521 ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรกที่นำระบบดังกล่าวมาใช้ อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีอยู่เพียงแห่งแรกของไทยในขณะนั้น การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจึงไม่เป็นที่คุ้นเคยนักสำหรับคนไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 มีการประกาศใช้กฎหมายเทศบาลฉบับใหม่ ทำให้เทศบาลซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่มีอยู่ในทุกจังหวัด ได้เริ่มทดลองใช้ระบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง และใช้จริงเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 และเรียกระบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงในเทศบาลว่า [[เทศบาลในประเทศไทย|เทศบาล]]ในรูปแบบ[[นายกเทศมนตรี]] ในขณะที่เทศบาลในรูปแบบเดิมเรียกว่า เทศบาลในรูปแบบ[[คณะเทศมนตรี]] ภายหลังต่อมา มีการแก้ไขกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายฉบับ หลายรูปแบบ ในปี พ.ศ. 2546 - 2547 ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดของไทยใช้ระบบการเลือกตั้งบริหารท้องถิ่นโดยตรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา ดังนั้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบของไทย กำหนดให้ใช้วิธีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงแล้วทั้งสิ้น
 
ผู้บริหารท้องถิ่นกับสภาท้องถิ่นแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการยุบสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับวาระของสภาท้องถิ่น นอกจากนี้ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ([[นายกเทศมนตรี]] [[รองนายกเทศมนตรี]] [[เลขานุการนายกเทศมนตรี]]) จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้
28,370

การแก้ไข