ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มอดูล:Dashboard entry"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
end
 
 
function p.village_pump(frame) -- for Thai village pump discussion lists
 
-- lets copy all of main function ;)
 
function p.village_pump(frame) -- for Thai village pump discussion lists
local page = frame.args[1]
local pipe = frame.args[2]
-- Unfortunately, the bot that this is replacing uses "prop=sections", which isn't accessible to Lua.
-- Therefore, we have to parse the page manuallly
local topicssections = content:gmatch("\n%* *(.* *– *[^=%s].+)")
local count = 0
local topicsect
-- copy array to table so it can be iterated in reverse
local secttable = {}
for topicsect in topicssections do
secttable[#secttable + 1] = topicsect
end
local declutter
local count = 0
for i = #secttable, 1, -1 do
topicsect = secttable[i]
output = output .. string.format("\n* %s", topicsect)
count = count + 1
if count == 3 then
end
return frame:preprocess(output)
 
end
 
3,329

การแก้ไข