ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{โฆษณา}}
{{ข้อมูลมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
}}
 
'''มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) เน้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัด[[กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]] จัดการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีทักษะด้าน[[เทคโนโลยีสารสนเทศ]] [[วิศวกรรมศาสตร์]] อุตสาหกรรม[[สิ่งทอ]] [[เสื้อผ้า]] [[แฟชั่น]] อาหาร [[การบริหารจัดการ]] และทักษะด้านธุรกิจก่อตั้งขึ้นเมื่อปี สามารถปฏิบัติงานได้จริง2548 มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพโดยแยกออกจาก[[สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล]]
 
== ประวัติ ==
{{บทความหลัก|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล}}
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งดูเหมือนจะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ในสายตาของคนทั่วไปจนถึงปัจจุบัน แต่ความจริงแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และจัดเป็นสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาเป็นเวลาช้านานในกรุงเทพมหานคร จากเดิมที่รวมอยู่กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ อันประกอบด้วยวิทยาเขตต่างเดิม 5 มากกว่าแห่ง 35 วิทยาเขตทั่วประเทศ และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก สถาบัน มาเป็น มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548 ก็ได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดแยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย และหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แยกอิสระออกมา ก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”ได้แก่
* วิทยาเขตเทเวศร์ ปัจจุบันคือ ศูนย์เทเวศร์ เป็นที่ตั้งของ สำนักงานอธิการบดี, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 
* วิทยาเขตพระนครเหนือโชติเวช ปัจจุบันคือ ศูนย์พระนครเหนือโชติเวช เป็นที่ตั้งของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยวิทยาเขตเดิม 5 แห่ง ที่มีพื้นที่ไม่ห่างไกลกันนัก ได้แก่
* [[วิทยาเขตพณิชยการพระนคร]] ปัจจุบันคือ ศูนย์พณิชยการพระนคร เป็นที่ตั้งของ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์
 
* วิทยาเขตเทเวศร์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปัจจุบันคือ ควบรวมเข้ากับศูนย์เทเวศร์พณิชยการพระนคร เป็นที่ตั้งของ สำนักงานอธิการบดี, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สิ่งทอและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนออกแบบแฟชั่น
* วิทยาเขตโชติเวชพระนครเหนือ ปัจจุบันคือ ศูนย์โชติเวชพระนครเหนือ เป็นที่ตั้งของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบวิศวกรรมศาสตร์
*[[วิทยาเขตพณิชยการพระนคร]] ปัจจุบันคือ ศูนย์พณิชยการพระนคร เป็นที่ตั้งของ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์
*วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปัจจุบันควบรวมเข้ากับศูนย์พณิชยการพระนคร เป็นที่ตั้งของ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
*วิทยาเขตพระนครเหนือ ปัจจุบันคือ ศูนย์พระนครเหนือ เป็นที่ตั้งของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
== รายนามอธิการบดี ==
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.rmutp.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร]
 
{{สถาบันอุดมศึกษา}}
{{สถานศึกษาในเขตดุสิต}}
58,267

การแก้ไข