ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
|}
[[ไฟล์:ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ๋วิทยาลัย.png|thumb|ดร.อุดม ชูลีวรรณผู้อำนวยการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 
 
ประวัติ  ดร.อุดม  ชูลีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 
1.  ภูมิลำเนาเดิม อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 1127  เทศบาลเมืองคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
     1.  ภูมิลำเนาเดิม อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2.  วัน/เดือน/ปีเกิด  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๐๕
 
          ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 1127  เทศบาลเมืองคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
 
     2.  วัน/เดือน/ปีเกิด  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๐๕
 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา
1.  วุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์
 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
     1.  วุฒิปริญญาตรี             ศึกษาศาสตร์บัณฑิต        วิชาเอกคณิตศาสตร์
2.  วุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   วิชาเอก การวัดผลการศึกษา
 
          จากสถาบันการศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลานครินทรวิโรฒประสานมิตร
3.  วุฒิปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
 
จากสถาบันการศึกษา    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
     2.  วุฒิปริญญาโท        ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   วิชาเอก การวัดผลการศึกษา
2. การรับราชการ
 
2.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  ครู 2  เมื่อวันที่  12  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2532
          จากสถาบันการศึกษา    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2.2 ตำแหน่งผู้บริหาร (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
 
2 พ.ค 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจ่า จังหวัดสงขลา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     3.  วุฒิปริญญาเอก           ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
28 พ.ย 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัม จังหวัดสงขลา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
6 มี.ค.2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์        วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
          จากสถาบันการศึกษา    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
9 พ.ย 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
3. คู่สมรส นางสุกานดา  ชูลีวรรณ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
2.  การรับราชการ
 
    2.1  เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  ครู 2  เมื่อวันที่  12  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2532
 
    2.2  ตำแหน่งผู้บริหาร (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
 
          2 พ.ค 2554         ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจ่า จังหวัดสงขลา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
          28 พ.ย 2555        ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัม จังหวัดสงขลา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
           6 มี.ค.2558          ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์        วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
           9 พ.ย 2559         ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
3. คู่สมรส   นางสุกานดา  ชูลีวรรณ  ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 
4. บุตร-ธิดา  
4.1. นางสาว พิชชานิกานต์  ชูลีวรรณ กำลังศึกษาอยู่ที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน    
 
ภาค Internation มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรุงเทพมหานคร
         4.1. นางสาว พิชชานิกานต์  ชูลีวรรณ กำลังศึกษาอยู่ที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน    
2. นายภูวิศ  ชูลีวรรณ  กำลังศึกษาอยู่ที่คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
                  ภาค Internation มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรุงเทพมหานคร
{{ม.ป.ช.}}
 
{{ม.ว.ม.}}
         4.2.นายภูวิศ  ชูลีวรรณ  กำลังศึกษาอยู่ที่คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร]]
{{ท.จ.}}
 
{{จ.ภ.}}
 
{{ร.จ.พ.}}
ดร.อุดม ชูลีวรรณ
 
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 
 
ประวัติ  ดร.อุดม  ชูลีวรรณ
 
 
     1.  ภูมิลำเนาเดิม อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
 
          ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 1127  เทศบาลเมืองคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
 
     2.  วัน/เดือน/ปีเกิด  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๐๕
 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
     1.  วุฒิปริญญาตรี             ศึกษาศาสตร์บัณฑิต        วิชาเอกคณิตศาสตร์
 
          จากสถาบันการศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
 
     2.  วุฒิปริญญาโท        ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   วิชาเอก การวัดผลการศึกษา
 
          จากสถาบันการศึกษา    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 
     3.  วุฒิปริญญาเอก           ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
 
          จากสถาบันการศึกษา    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
 
2.  การรับราชการ
 
    2.1  เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  ครู 2  เมื่อวันที่  12  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2532
 
    2.2  ตำแหน่งผู้บริหาร (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
 
          2 พ.ค 2554         ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจ่า จังหวัดสงขลา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
          28 พ.ย 2555        ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัม จังหวัดสงขลา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
           6 มี.ค.2558          ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์        วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
           9 พ.ย 2559         ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
3. คู่สมรส   นางสุกานดา  ชูลีวรรณ  ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 
4. บุตร-ธิดา  
 
         4.1. นางสาว พิชชานิกานต์  ชูลีวรรณ กำลังศึกษาอยู่ที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน    
 
                  ภาค Internation มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรุงเทพมหานคร
 
         4.2.นายภูวิศ  ชูลีวรรณ  กำลังศึกษาอยู่ที่คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 
== ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง ==
* [[ธรรศภาคย์ ชี]] (บี้ KPN) - นักร้อง, นักแสดง
* [[อนันต์ เรืองกูล]] - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา
* [[ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช]] - รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
* [[พิมพ์ใจ ใจเย็น|ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น]] - นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 (สาขาชีวเคมี)
* [[เทียนทอง ทองพันชั่ง|รศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง]] - นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2547 (สาขาเคมี)
* [[ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ]] (นิว) - พิธีกร, นักแสดงช่อง [[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่|GMM Grammy]]
* [[สายฝน ชีช้าง]] (ฝน) - ผู้สื่อข่าวทาง[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3]]
969

การแก้ไข